ॐ श्री गुरुभ्यो नमः|| गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ||

HTML codes

17 September 2018

हृदयेन संस्कृतानुरागी..,🙏🙏🙏🙏

No comments:

Post a Comment