ॐ श्री गुरुभ्यो नमः|| गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ||

HTML codes

06 June 2012

सूत्रम्


अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखं  ।
अस्तोभमनवद्यंच सूत्रंसूत्रविदोविदुः ॥

 अर्थात्.....संदेहरहितम्,निकृष्ट अर्थस्य प्रकाशकः,पूर्वापरसहितम्,अवरोधरहितम्,सकललक्ष्यव्यापकः,अव्याप्तिदोषरहितं च सुत्रमिति॥

कात्यायन महोदयानुसारेण सूत्रस्य लक्षणम्--

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् गूढनिर्णयम्।
निर्दोषं हेतुमत् तथ्यं सूत्रमित्युच्यते बुधैः॥

वाचस्पतिमिश्राः भामतिटीकायम् सूत्रलक्षणम्---

लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च।
सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः॥

लोके ये नियमाः सन्ति तेषां संक्षिप्तरुपेण निबध्नमेव सुत्रेति॥
तेषां शब्दानां सिद्धान्तानांवा प्रतिपादनाय संक्षिप्तया परिष्कृतया च पद्धत्या नियमजातानि सूच्यन्ते येन तत् सुत्रमिति वक्तुं शक्यते॥

No comments:

Post a Comment