ॐ श्री गुरुभ्यो नमः|| गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ||

HTML codes

18 March 2012

साङ्ख्य दर्शन

1 .दुःख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ !
   दृष्टे साऽऽपार्था चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात् !!