ॐ श्री गुरुभ्यो नमः|| गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ||

HTML codes

10 May 2011

kenopanishada

आऊं
0.1
आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम्
आप्यायन्तु मम~ अङ्गानि वाक् प्राणस्~ चक्षुस्~ श्रोत्रम्
अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
अथ~उ बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि
0.2
सर्वं ब्रह्मोपनिषदं
सर्वम्~ ब्रह्म~-उपनिषदम्~
माहं ब्रह्म निराकुर्यां
मा~ अहम्~ ब्रह्म निस्~-आ-कुर्याम्~
मा मा ब्रह्म निराकारोद्
मा मा ब्रह्म निस्~-आ-कारोत्~
अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे ऽस्तु
अनिराकरणम् अस्तु~ अनिराकरणम्~ मे ~अस्तु
0.3
तदात्मनि निरते
तद् आत्मनि नि-रते
य उपनिषत्सु धर्मास्
ये~ उपनिषत्सु धर्माः~
ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
आऊं शान्तिः शान्तिः शान्तिः
आऊम्~ शान्तिस्~ शान्तिस्~ शान्तिस्~
Part I
आऊं
1.1
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः
केन~ इषितम्~ पतति प्र~-इषितम्~ मनस्~
केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः
केन प्राणस्~ प्रथमस्~ प्र~-एति युक्तस्~
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति
केन~ इषिताम्~ वाचम् इमाम्~
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति
वदन्ति चक्षुस्~ श्रोत्रम्~ कस्~ उ देवस्~ युनक्ति
1.2
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्~ मनसस्~ मनस्~ यद्
वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः
वाचस्~ ह वाचम्~ स उ प्राणस्य प्राणस्~
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः
चक्षुषस्~ चक्षुस्~ अति-मुच्य धीरास्~
प्रेत्यास्माल्लोकाद्
प्र~-इत्य~ अस्माद्~ लोकाद्
अमृता भवन्ति
अमृतास्~ भवन्ति
1.3
न तत्र चक्षुर्गच्छति
न तत्र चक्षुस्~ गच्छति
न वाग्गच्छति नो मनः
न वाक्~ गच्छति न~ उ मनस्~
न विद्मो न वीजानीमो
न विद्मस्~ न वीजानीमस्~
यथैतदनुशिष्यात्
यथा~ एतद् अनु-शिष्यात्
1.4
अन्यदेव तद्विदिताद्
अन्यद् एव तद् विदिताद्
अथो अविदितादधि
अथ~ उ अविदिताद् अधि
इति शुश्रुम पूर्वेषां
इति शुश्रुम पूर्वेषाम्~
ये नस्तद्व्याचचक्षिरे
ये नः~ तद् वि~-आ-चचक्षिरे
1.5
यद्वाचानभ्युदितं
यद् वाचा~ अनभ्युदितं
येन वागभ्युद्यते
येन वाक्~ अभि~-उद्यते
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
तद् एव ब्रह्म त्वम्~ विद्धि
नेदं यदिदमुपासते
न~ इदम्~ यद् इदम् उप~-आसते
1.6
यन्मनसा न मनुते
यद्~ मनसा न मनुते
येनाहुर्मनो मतम्
येन~ आहुर् मनस्~ मतम्
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
तद् एव ब्रह्म त्वम्~ विद्धि
नेदं यदिदमुपासते
न~ इदम्~ यद् इदम् उप~-आसते
1.7
यच्चक्षुषा न पश्यति
यद्~ चक्षुषा न पश्यति
येन चक्षूंषि पश्यति
येन चक्षूंषि पश्यति
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
तद् एव ब्रह्म त्वम्~ विद्धि
नेदं यदिदमुपासते
न~ इदम्~ यद् इदम् उप~-आसते
1.8
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति
यद्~ छ्रोत्रेण न शृणोति
येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्
येन श्रोत्रम् इदम्~ श्रुतम्
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
तद् एव ब्रह्म त्वम्~ विद्धि
नेदं यदिदमुपासते
न~ इदम्~ यद् इदम् उप~-आसते
1.9
यत्प्राणेन न प्राणिति
यद्~ प्राणेन न प्र~-अणिति
येन प्राणः प्रणीयते
येन प्राणस्~ प्र-~नीयते
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
तद् एव ब्रह्म त्वम्~ विद्धि
नेदं यदिदमुपासते
न~ इदम्~ यद् इदम् उप~-आसते
Part II
2.1
यदि मन्यसे सुवेदेति
यदि मन्यसे सुवेद~ इति
दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं
दहरम् एव~ अपि नूनम्~ त्वम्~ वेत्थ ब्रह्मणस्~ रूपम्~
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्व्
यद् अस्य त्वम्~ यद् अस्य देवेषु~
अथ नु मीमांस्यमेव ते
अथ नु मीमांस्यम् एव ते
मन्ये विदितम्
मन्ये विदितम्
2.2
नाहं मन्ये सुवेदेति
न~ अहम्~ मन्ये सुवेद~ इति
नो न वेदेति वेद च
न~ उ न वेद~ इति वेद च
यो नस्तद्वेद तद्वेद
यो नः~ तद् वेद तद् वेद
नो न वेदेति वेद च
न~ उ न वेद~ इति वेद च
2.3
यस्यामतं तस्य मतं
यस्य~ अमतं तस्य
मतं यस्य न वेद सः
मतम्~ मतम्~ यस्य न वेद सस्~
अविज्ञातं विजानतां
अविज्ञातम्~ विजानताम्~
विज्ञातमविजानताम्
विज्ञातम् अविजानताम्
2.4
प्रतिबोधविदितं मतम्
प्रतिबोध-विदितम्~ मतम्
अमृतत्वं हि विन्दते
अमृतत्वम्~ हि विन्दते
आत्मना विन्दते वीर्यं
आत्मना विन्दते वीर्यम्~
विद्यया विन्दते ऽमृतम्
विद्यया विन्दते ~अमृतम्
2.5
इह चेदवेदीद्
इह चेद् अवेदीत्~
अथ सत्यमस्ति
अथ सत्यम् अस्ति
न चेदिहावेदीन्
न चेद् इह~ अवेदीत्~
महती विनष्टिः
महती विनष्टिस्~
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः
भूतेषु भूतेषु वि-चित्य धीरास्~
प्रेत्यास्माल्लोकाद्
प्र~-इत्य~ अस्माद्~ लोकाद्
अमृता भवन्ति
अमृतास्~ भवन्ति
Part III
3.1
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये
ब्रह्म ह देवेभ्यस्~ वि-जिग्ये
तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त
तस्य ह ब्रह्मणस्~ विजये देवास्~ अमहीयन्त
त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयो ऽस्माकमेवायं महिमेति
ते~ ऐक्षन्त~ अस्माकम् एव~ अयम्~ विजयस्~ अस्माकम् एव~ अयम्~ महिमा~ इति
3.2
तद्धैषां विजज्ञौ
तद् ~ह~ एषाम्~ विजज्ञौ
तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव
तेभ्यस्~ ह प्रादुर् बभूव
तन्न व्यजानत
तद्~ न वि~-अजानत
किमिदं यक्षमिति
किम् इदम्~ यक्षम् इति
3.3
ते ऽग्निमब्रुवञ्
ते ~अग्निम् अब्रुवन्~
जातवेद एतद्विजानीहि
जातवेदस्~ एतद् वि-जानीहि
किमिदं यक्षमिति
किम् इदम्~ यक्षम् इति
तथेति
तथा~ ~इति
3.4
तदभ्यद्रवत्
तद् अभि~-अद्रवत्
तमभ्यवदत्
तम् अभि~-अवदत्
को ऽसीत्य्
कस्~ असि~ इति~
अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्
अग्निस्~ वै~ अहम् अस्मि~ इति~ अब्रवीत्~
जातवेदा वा अहमस्मीति
जातवेदास्~ वै~ अहम् अस्मि~ इति
3.5
तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्य्
तस्मिन्~ त्वयि किम्~ वीर्यम् इति~
अपीदं सर्वं दहेयं
अपि~ इदम्~ सर्वम्~ दहेयम्~
यदिदं पृथिव्यामिति
यद् इदम्~ पृथिव्याम् इति
3.6
तस्मै तृणं निदधाव्
तस्मै तृणम्~ नि-दधौ~
एतद्दहेति
एतद् दह~ इति
तदुपप्रेयाय सर्वजवेन
तद् उप-प्र~-इयाय सर्व-जवेन
तन्न शशाक दग्धुं
तद्~ न शशाक दग्धुम्~
स तत एव निववृते
स ततस्~ एव नि-ववृते
नैतदशकं विज्ञातुं
न~ एतद् अशकम्~ विज्ञातुम्~
यदेतद्यक्षमिति
यद् एतद् यक्षम् इति
3.7
अथ वायुमब्रुवन्
अथ वायुम् अब्रुवन्
वायवेतद्विजानीहि
वायो~ एतद् वि-जानीहि
किमेतद्यक्षमिति
किम् एतद् यक्षम् इति
तथेति
तथा~ इति
3.8
तदभ्यद्रवत्
तद् अभि~-अद्रवत्
तमभ्यवदत्
तम् अभि-~अवदत्
को ऽसीति
कस्~ असि~ इति
वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्
वायुस्~ वै~ अहम् अस्मि~ इति~ अब्रवीत्~
मातरिश्वा वा अहमस्मीति
मातरिश्वा वै~ अहम् अस्मि~ इति
3.9
तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्य्
तस्मिन्~ त्वयि किम्~ वीर्यम् इति~
अपीदं सर्वमाददीय
अपि~ इदम्~ सर्वम् आ-ददीय
यदिदं पृथिव्यामिति
यद् इदम्~ पृथिव्याम् इति
3.10
तस्मै तृणं निदधाव्
तस्मै तृणम्~ नि-दधौ~
एतदादत्स्वेति
एतद् आ-दत्स्व~ इति
तदुपप्रेयाय सर्वजवेन
तद् उप-प्र~-इयाय सर्व-जवेन
तन्न शशाकादतुम्
तद्~ न शशाक~ आ-दतुम्~
स तत एव निववृते
स ततस्~ एव नि-ववृते
नैतदशकं विज्ञातुं
न~ एतद् अशकम्~ वि-ज्ञातुम्~
यदेतद्यक्षमिति
यद् एतद् यक्षम् इति
3.11
अथेन्द्रमब्रुवन्
अथ~ इन्द्रम् अब्रुवन्
मघवन्नेतद्विजानीहि
मघवन्~ एतद् वि-जानीहि
किमेतद्यक्षमिति
किम् एतद् यक्षम् इति
तथेति
तथा~ इति
तदभ्यद्रवत्
तद् अभि~-अद्रवत्
तस्मात्तिरोदधे
तस्माद्~ तिरस्~-दधे
3.12
स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं
स तस्मिन्~ एव~ आकाशे स्त्रियम् आ-जगाम बहु-शोभमानाम् उमाम्~ हैमवतीम्~
तां होवाच
ताम्~ ह~ उवाच
किमेतद्यक्षमिति
किम् एतद् यक्षम् इति
Part IV
4.1
सा ब्रह्मेति होवाच
सा ब्रह्मा~ इति ह~ उवाच
ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति
ब्रह्मणस्~ वै~ एतद् विजये महीयध्वम् इति
ततो हैव विदां चकार ब्रह्मेति
ततस्~ ह~ एव विदाम्~ चकार ब्रह्मा~ इति
4.2
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्
तस्माद् वै~ एते देवास्~ अति-तराम् इव~ अन्यान्
यदग्निर्वायुरिन्द्रस्
देवान् यद् अग्निस्~ वायुस्~ इन्द्रः~
ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्शुस्
ते हि~ एनद्~ नेदिष्ठम्~ पस्पर्शुर्~
ते ह्येनत्प्रथमा विदां चक्रुर्ब्रह्मेति
ते हि~ एनद्~ प्रथमास्~ विदाम्~ चक्रुर् ब्रह्मा~ इति
4.3
तस्माद्वा इन्द्रो ऽतितरामिवान्यान्देवान्
तस्माद् वै~ इन्द्रस्~ अतितराम् इव~ अन्यान् देवान्
स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श
स हि~ एनद्~ नेदिष्ठम्~ पस्पर्श
स ह्येनत्प्रथमो विदां चकार ब्रह्मेति
स हि~ एनद्~ प्रथमस्~ विदाम्~ चकार ब्रह्मा~ इति
4.4
तस्यैष आदेशो
तस्य~ एष आदेशस्~
यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिषदा
यद् एतद् विद्युतस्~ व्यद्युतदास्~ इतीन् न्यमीमिषदास्~
इत्यधिदैवतम्
इति~ अधिदैवतम्
4.5
अथाध्यात्मं
अथ~ अध्यात्मम्~
यदेतद्गच्छतीव च मनो
यद् एतद् गच्छति~ इव च मनस्~
ऽनेन चैतदुपस्मरत्य्
अनेन च~ एतद् उप-स्मरति~
अभीक्ष्णं सङ्कल्पः
अभीक्ष्णम्~ सङ्कल्पस्~
4.6
तद्ध तद्वनं नाम
तद् ~ह तद्-वनम्~ नाम
तद्वनमित्युपासितव्यं
तद्-वनम् इति~ उप~-आसितव्यम्~
स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति
स यस्~ एतद् एवम्~ वेद~ अभि ह~ एनम्~ सर्वाणि भूतानि सम्~-वाञ्छन्ति
4.7
उपनिषदं भो ब्रूहीत्य्
उपनिषदम्~ भो ब्रूहि~ इति~
उक्ता त उपनिषद्
उक्ता ते~ उपनिषद्
ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति
ब्राह्मीम्~ वाव ते~ उपनिषदम् अब्रूम~ इति
4.8
तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा
तस्यै तपस्~ दमस्~ कर्म~ इति प्रतिष्ठा
वेदाः सर्वाङ्गानि
वेदास्~ सर्व~-अङ्गानि
सत्यमायतनम्
सत्यम् आयतनम्
4.9
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानम्
यस्~ वै~ एताम् एवम्~ वेद~ अप-हत्य पाप्मानम्
अनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति
अनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रति-तिष्ठति प्रति-तिष्ठति
The Sanskrit Library

No comments:

Post a Comment