ॐ श्री गुरुभ्यो नमः|| गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ||

HTML codes

08 May 2011

Isha- upanishada

MK0
शन्तिपाठः
शन्तिपाठः
आऊं
आऊम्~
पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णम् अदः पूर्णम् इदम्~
पूर्णात्पूर्णमुदच्यते
पूर्णात् पूर्णम् उद्-अच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णस्य पूर्णम् आ-दाय
पूर्णमेवावशिष्यते
पूर्णम् एव~ अव-शिष्यते
आऊं शान्तिः शान्तिः शान्तिः
आऊम्~ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
आऊं
आऊम्~
MK1
ईशा॑वास्य॒मिदं॑ स॑र्वं {vel ईशा॑वास्य॒म् }
ईशा॑~ आवास्य॒म् इद॑म्~ स॑र्वम्~ {vel ईशा॑ वास्य॒म्}
य॑त्कि॑ञ्च ज॑गत्यां ज॑गत्
य॑द्~ कि॑म्~ च ज॑गत्या~ ज॑गत्
ते॑न त्यक्ते॑न भुञ्जीथा
ते॑न त्यक्ते॑न भुञ्जीथाः~
मा॑गृधः क॑स्य स्विद्ध॑नम्
मा॑ गृधः क॑स्य स्विद् ध॑नम्
॥१॥
MK2
कुर्व॑न्नेवे॑ह॑क॑र्माणि
कुर्व॑न्~ एव॑~ इह॑ क॑र्माणि
जिजीविषे॑च्छतं॑ स॑माः
जिजीविष~ इ॑त्~ शत॑म्~ स॑माः
एवं॑ त्व॑यि ना॑न्य॑थेतो॒ऽस्ति न॑क॑र्म लिप्यते न॑रे
एव॑म्~ त्व॑यि न॑~ अन्य॑था~ इतः॑~ अस्ति न॑ क॑र्म लिप्यते न॑रे
॥२॥
MK3
असुर्या॒ना॑म ते॑लोका॑
असुर्याः॒~ ना॑म ते॑ लोकाः॑~
अन्धे॑न त॑मसा॑वृताः
अन्धे॑न त॑मसा~ आ॑वृताः
तां॑स्ते॑प्रे॑त्या॑पिगच्छन्ति
ता॑न्~ ते॑ प्र॑~-इत्य~ अ॑पि-गच्छन्ति
तां॑स्ते॑प्रे॑त्याभि॑गच्छन्ति
ता॑न्~ ते॑ प्र॑~-इत्य~ अभि॑-गच्छन्ति
ये॑के॑चात्मह॑नो ज॑नाः
ये॑ के॑च~ आत्म-ह॑नः~ ज॑नाः
ये॑के॑चात्मह॑नो ज॑नाः
ये॑ के॑च~ आत्म-ह॑नः~ ज॑नाः
॥३॥
MK4
अ॑नेजदे॑कं म॑नसो ज॑वीयो
अ॑न्-एजद् ए॑कम्~ म॑नसः~ ज॑वीयः~
नइ॑नद्देवा॑आप्नुवन्पू॑र्वम॑र्षत् {v.l. अ॑र्शत् }
न॑~ एनद् देवाः॑~ आप्नुवन् पू॑र्वम् अ॑र्षत् {v.l. अ॑र्शत्}
त॑द्धा॑वतो ऽन्या॑न॑त्येति ति॑ष्ठत्
त॑द् धा॑वतः~ अन्या॑न् अ॑ति~-एति ति॑ष्ठत्
त॑स्मिन्नपो॑मातरि॑श्वा दधाति
त॑स्मिन्~ अपः॑~ मातरि॑श्वा दधाति
॥४॥
MK5
त॑देजति त॑न्नइ॑जति {v.l. त॑दु नइ॑जति }
त॑द् एजति त॑द्~ न॑~ एजति {v.l. त॑द् उ न॑~ एजति}
त॑द्दूरे॑त॑द्वन्तिके॑
त॑द् दूरे॑ त॑द् उ~ अन्तिके॑
त॑दन्त॑रस्य स॑र्वस्य
त॑द् अन्त॑र् अस्य स॑र्वस्य
त॑दु स॑र्वस्यास्य बाह्यतः॑
त॑द् उ स॑र्वस्य~ अस्य बाह्यतः॑
॥५॥
MK6
य॑स्तु॑स॑र्वाणि भूता॑न्य्
यः॑~ तु॑ स॑र्वाणि भूता॑नि~
आत्म॑न्नेवा॑नुप॑श्यति
आत्म॑न्~ एव॑~ अनु-प॑श्यति
सर्वभूते॑षु चात्मा॑नं
सर्व-भूते॑षु च~ आत्मा॑नम्~
सर्वभूते॑षु चात्मा॑नं
सर्व-भूते॑षु च~ आत्मा॑नम्~
त॑तो न॑वि॑चिकित्सति
त॑तः~ न॑ वि॑-चिकित्सति
त॑तो न॑वि॑जुगुप्सते
त॑तः~ न॑ वि॑-जुगुप्सते
॥६॥
MK7
य॑स्मिन्त्स॑र्वाणि भूता॑न्य्
य॑स्मिन्~ स॑र्वाणि भूता॑नि~
य॑स्मिन्स॑र्वाणि भूता॑न्य्
य॑स्मिन् स॑र्वाणि भूता॑नि~
आत्मइ॑वा॑भूद्विजानतः॑
आत्मा॑~ एव॑~ अ॑भूत्~ वि-जानतः॑
त॑त्र को॑मो॑हः कः॑ शो॑क
त॑त्र कः॑~ मो॑हः कः॑ शो॑कः~
एकत्व॑मनुप॑श्यतः
एकत्व॑म् अनु-प॑श्यतः
॥७॥
MK8
स॑प॑र्यगाच्छुक्र॑मकाय॑मव्रण॑म्
स॑ प॑रि~-अगात्~ शुक्र॑म् अकाय॑म् अव्रण॑म्
अस्नाविरं॑ शुद्ध॑म॑पापविद्धम्
अस्नाविर॑म्~ शुद्ध॑म् अ॑-पाप-विद्धम्
कवि॑र्मनीषी॑परिभूः॑ स्वयम्भू॑र्
कविः॑~ मनीषी॑ परि-भूः॑ स्वयम्-भूः॑~
याथातथ्यतो॑ऽर्थान्व्य॒दधाच्छाश्वती॑भ्यः स॑माभ्यः
याथातथ्यतः॑ ~अ॑र्थान् वि॑~-अदधात्~ शाश्वती॑भ्यः स॑माभ्यः
॥९॥
M9/K12
अन्धं॑ त॑मः प्र॑विशन्ति
अन्ध॑म्~ त॑मः प्र॑-विशन्ति
ये॑ऽसम्भूतिमुपा॑सते
ये॑ ~अ॑-सम्भूतिम् उप~-आ॑सते
त॑तो भू॑य इव ते॑त॑मो
त॑तः~ भू॑यः~ इव ते॑
य॑उ स॑म्भूत्यां रताः॑
त॑मः~ ये॑~ उ स॑म्भूत्याम्~ रताः॑
॥९॥॥१२॥
M10/K13
अन्य॑देवा॑हुः॑ सम्भवा॑द्
अन्य॑द् एव॑~ आहु॑र्~ सम्भवा॑द्
अन्य॑दाहुर॑सम्भवात्
अन्य॑द् आहुर् अ॑-सम्भवाद्~
इ॑ति शुश्रुम धी॑राणां
इ॑ति शुश्रुम धी॑राणाम्~
ये॑नस्त॑द्विचचक्षिरे॑ {v.l. व्याचचक्षिरे॑ }
ये॑ नः~ त॑द् वि-चचक्षिरे॑ {v.l. वि~-आ-चचक्षिरे॑}
॥१०॥॥१३॥
M11/K14
स॑म्भूतिं च विनाशं॑ च
स॑म्भूतिम्~ च विनाश॑म्~ च
य॑स्त॑द्वे॑दोभ॑यं सह॑
यः॑~ त॑द् वे॑द~ उभ॑यम्~ सह॑
विनाशे॑न मृत्युं॑ तीर्त्वा॑
विनाशे॑न मृत्यु॑म्~ तीर्त्वा॑
स॑म्भूत्यामॄतमश्नुते
स॑म्भूत्या~ अमॄतम् अश्नुते
॥११॥॥१४॥
M12/K9
अन्धं॑ त॑मः प्र॑विशन्ति
अन्ध॑म्~ त॑मः प्र॑-विशन्ति
ये॑ऽविद्यामुपा॑सते
ये॑ ~अ॑विद्याम् उप~-आ॑सते
त॑तो भू॑य इव ते॑त॑मो
त॑तः~ भू॑यः~ इव ते॑ त॑मः~
य॑उ विद्या॑यां रताः॑
ये॑~ उ विद्या॑याम्~ रताः॑
॥१२॥॥९॥
M13/K10
अन्य॑देवा॑हु॑र्विद्या॑या
अन्य॑द् एव॑~ आहु॑र् विद्या॑याः~
अन्य॑देवा॑हु॑र्विद्य॑या _
अन्य॑द् एव॑~ आहु॑र् विद्य॑या~
अन्य॑दाहुर॑विद्यायाः
अन्य॑द् आहुर् अ॑विद्यायाः
_अन्य॑दाहुर॑विद्यया
अन्य॑द् आहुर् अ॑-विद्यया
इ॑ति शुश्रुम धी॑राणां
इ॑ति शुश्रुम धी॑राणाम्~
ये॑नस्त॑द्विचचक्षिरे॑
ये॑ नः~ त॑द् वि-चचक्षिरे॑
॥१३॥॥१०॥
M14/K11
विद्यां॑ चा॑विद्यां च
विद्या॑म्~ च~ अ॑विद्याम्~ च
य॑स्त॑द्वे॑दोभ॑यं सह॑
यः॑~ त॑द् वे॑द~ उभ॑यम्~ सह॑
अ॑विद्यया मृत्युं॑ तीर्त्वा॑
अ॑विद्यया मृत्यु॑म्~ तीर्त्वा॑
विद्य॑यामॄतमश्नुते
विद्य॑या~ अमॄतम् अश्नुते
॥१४॥॥११॥
M15
वायु॑र॑निलममॄतम॑थेदं॑ भ॑स्मान्तं श॑रीरम्
वायुः॑~ अ॑निलम् अमॄतम् अ॑थ~ इदं॑ भ॑स्मान्तम्~ श॑रीरम्
M15/K17
आऊं क्र॑तो स्मर
आऊम्~ क्र॑तो स्मर
आऊं क्र॑तो स्मर
आऊम्~ क्र॑तः~ स्मर
क्लिबे॑स्मर
क्लिबे॑ स्मर
कृतं॑ स्मर
कृत॑म्~ स्मर
कृतं॑ स्मर
कृत॑म्~ स्मर
॥१५॥
K17
क्र॑तो स्मर
क्र॑तः~ स्मर
कृतं॑ स्मर
कृत॑म्~ स्मर
॥१७॥
M16/K18
अ॑ग्ने न॑य सुप॑था राये॑अस्मा॑न्
अ॑ग्ने न॑य सुप॑था राये॑ अस्मा॑न्
वि॑श्वानि देव वयु॑नानि विद्वा॑न्
वि॑श्वानि देव वयु॑नानि विद्वा॑न्
युयोध्य॒स्म॑ज्जुहुराण॑मे॑नो
युयोधि॑~ अस्म॑द्~ जुहुराण॑म् ए॑नः~
भू॑यिष्ठां ते न॑मउक्तिं विधेम
भू॑यिष्ठाम्~ ते न॑म-उक्तिम्~ विधेम
॥१६॥
M17/K15
हिरण्म॑येन पा॑त्रेण
हिरण्-म॑येन पा॑त्रेण
सत्य॑स्या॑पिहितं मु॑खम्
सत्य॑स्य~ अ॑पि-हितम्~ मु॑खम्
K15
त॑त्त्वं॑ पूषन्न॑पा॑वृणु
त॑त् त्व॑म्~ पूषन्~ अ॑प~-आ॑वृणु
सत्य॑धर्माय दृष्ट॑ये
सत्य॑-धर्माय दृष्ट॑ये
॥१५॥
K16
पू॑षन्नेकर्षे यम सूर्य प्रा॑जापत्य व्यू॒ह रश्मी॑न्स॑मूह ते॑जो {v.l. एक ऋषे }
पू॑षन्न् एक~-ऋषे यम सूर्य प्रा॑जापत्य वि-ऊ॑ह रश्मी॑न् स॑म्-ऊह ते॑जः
य॑त्ते रूपं॑ क॑ल्याणतमं त॑त्ते पश्यामि
य॑द्~ ते रूप॑म्~ क॑ल्याणतमम्~ त॑द्~ ते पश्यामि
M17/K16
यो॒ऽसा॑वादित्ये॑पु॑रुषः
यः॑~ असउ॑~ आदित्ये॑ पु॑रुषः
यो॒ऽसा॑वस॑उ पु॑रुषः
यः॑~ अस॑उ~ अस॑उ पु॑रुषः
सो॒ऽसा॑वह॑म्
सः॑~ असउ॑~ अह॑म्
सो॒ऽह॑मस्मि
सः॑~ अह॑म् अस्मि
॥१६॥
M17/K18
आऊं
आऊम्~
खं॑ ब्र॑ह्म .
ख॑म्~ ब्र॑ह्म
॥१७॥॥१८॥
The Sanskrit Library.

No comments:

Post a Comment