ॐ श्री गुरुभ्यो नमः|| गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ||

HTML codes

08 May 2011

Atma-Upanishada

1
ॐ अथैवाङ्गरास्त्रिविधः पुरुषस्तद्यथा बाह्मात्मा ऽन्तरात्मा परमात्मा चेति ।
त्वक्चर्मनखमांसरोमाड्गुल्यड्गुष्टपृष्टवंशनखनुल्प्होदरनाभिमेद्रकट्यूरुकपोलभ्रललाटबाहू पार्श्वशिरोधमनिकाक्षीणि स्रोत्राणि भवन्ति जायते म्रियत इत्येष बाह्मात्मा नाम ॥१॥
2
अथान्तरात्मा नाम पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशेच्छाद्वेषसुखदुःखकाममोहविकल्पनादिभिःस्मृति लिङ्गौदात्तानुदात्तह्रखदीर्घप्लुतस्खलितगर्जितस्पुटितमुदितनृत्यगीतव अदित्रप्रल यदिजृम्भितादिभिः श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विझानात्मा पुरुषः न्यायोमीमंसा धर्मशस्त्राणीति श्रवणघ्राणाकर्षणकर्मविशेषणं करोत्येषो ऽन्तरात्मा नाम ॥२॥
3
अथ परमात्मा नाम यथाक्षरमुपासनीयः ।
स च प्राणायामप्रत्याहारसमाधियोगानुमानाध्यात्मचिन्तकं वटकणिका श्यामाकथण्डुलो बालाग्रशतसहस्त्रविकल्पनादिभिर्न लम्यते नोपलभ्यते ।
न जायते भ्रियते न शुध्यते न दह्मति न कम्पते न भिद्यते न च्छिद्यते निर्गुणः साक्षीभूतः ।
शुद्धो निरवयवात्मा केवलः सूक्ष्मो निष्कलो निरञ्जनो निरभिमानः शब्दस्पर्शरसरूपगन्धवर्जितो निर्विकल्पो निराकाङ्क्षः सर्वव्यापी सो ऽचिन्त्यो ऽवर्ण्यश्चपुनात्यशुद्धान्यपूतानि निष्क्रियः संस्कारो नास्ति संस्करो नास्त्योष परमात्मा पुरुषो नाम ॥३॥
।।इत्यथर्ववेद आत्मोपनिषत्समाप्ता ।।

No comments:

Post a Comment