ॐ श्री गुरुभ्यो नमः|| गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर: | गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ||

HTML codes

08 May 2011

अथर्ववेद संहिता (athrava-veda-samhita)

1
1.1.1
ये॑त्रिषप्ताः॑ परिय॑न्ति वि॑श्वा रूपा॑णि बि॑भ्रतः ।
वाच॑स्प॑तिर्ब॑ला ते॑षां तन्वो॒अद्य॑दधातु मे ॥१॥
1.1.2
पु॑नरे॑हि वचस्पते देवे॑न म॑नसा सह॑ ।
व॑सोष्पते नि॑रमय म॑य्येवा॑स्तु म॑यि श्रुत॑म् ।।२।।
1.1.3
इहइ॑वा॑भि॑वि॑तनूभे॑आ॑र्त्नी इव ज्य॑या ।
वाच॑स्प॑तिर्नि॑यछतु म॑य्येवा॑स्तु म॑यि श्रुत॑म् ।।३।।
1.1.4
उ॑पहूतो वाच॑स्प॑तिरु॑पास्मा॑न्वाच॑स्प॑तिर्ह्वयताम् ।
सं॑ श्रुते॑न गमेमहि मा॑श्रुते॑न वि॑राधिषि ॥४॥
1.2.1
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं पर्ज॑न्यं भू॑रिधायसम् ।
विद्मो॑ष्व॒स्य मात॑रं पृथिवीं॑ भू॑रिवर्पसम् ।।१।।
1.2.2
ज्या॒के प॑रि णो नमा॑श्मानं तन्वं॒ कृधि ।
वीडु॑र्व॑रीयो॑ऽरातीर॑प द्वे॑षांस्या॑कृधि ॥२॥
1.2.3
वृक्षं॑ य॑द्गा॑वः परिषस्वजाना॑अनुस्फुरं॑ शरं॑ अ॑र्चन्त्यृभु॑म् ।
श॑रुमस्म॑द्यावय दिद्यु॑मिन्द्र ॥३॥
1.2.4
य॑था द्यां॑ च पृथिवीं॑ चान्त॑स्ति॑ष्ठति ते॑जनम् ।
एवा॑रो॑गं चास्रावं॑ चान्त॑स्तिष्ठतु मु॑ञ्ज इ॑त् ।।४।।
1.3.1
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं पर्ज॑न्यं शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥१॥
1.3.2
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं मित्रं॑ शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥२॥
1.3.3
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं व॑रुणं शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥३॥
1.3.4
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं चन्द्रं॑ शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥४॥
1.3.5
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं सू॑र्यं शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥५॥
1.3.6
य॑दान्त्रे॑षु गवीन्यो॑र्य॑द्वस्ता॑व॑धि सं॑श्रितम् ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहि॑र्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।६।।
1.3.7
प्र॑ते भिनद्मि मे॑हनं व॑र्त्रं वेशन्त्या॑इव ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहि॑र्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।७।।
1.3.8
वि॑षितं ते वस्तिबिलं॑ समुद्र॑स्योदधे॑रिव ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहि॑र्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।८।।
1.3.9
य॑थेषुका॑परा॑पतद॑वसृष्टा॑धि ध॑न्वनः ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहिर्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।९।।
1.4.1
अम्ब॑यो यन्त्य॑ध्वभिर्जाम॑यो अध्वरीयता॑म् ।
पृञ्चती॑र्म॑धुना प॑यः ॥१॥
1.4.2
अमू॑र्या॑उ॑प सू॑र्ये या॑भिर्वा सू॑र्यः सह॑ ।
ता॑नो हिन्वन्त्वध्वर॑म् ।।२।।
1.4.3
अपो॑देवी॑रु॑प ह्वये य॑त्र गा॑वः पि॑बन्ति नः ।
सि॑न्धुभ्यः क॑र्त्वं हविः॑ ॥३॥
1.4.4
अप्स्व॒ १न्त॑रमॄतमप्सु॑भेषज॑म् ।
अपा॑मुत॑प्र॑शस्तिभिर॑श्वा भ॑वथ वाजि॑नो गा॑वो भवथ वाजि॑नीः ॥४॥
1.5.1
आ॑पो हि॑ष्ठा॑मयोभु॑वस्ता॑न ऊर्जे॑दधातन ।
महे॑र॑णाय च॑क्षसे ॥१॥
1.5.2
यो॑वः शिव॑तमो र॑सस्त॑स्य भाजयतेह॑नः ।
उशती॑रिव मात॑रः ॥२॥
1.5.3
त॑स्मा अ॑रं गमाम वो य॑स्य क्ष॑याय जि॑न्वथ ।
आ॑पो जन॑यथा च नः ॥३॥
1.5.4
ई॑शाना वा॑र्याणां क्ष॑यन्तीश्चर्षणीना॑म् ।
अपो॑याचामि भेषज॑म् ।।४।।
1.6.1
शं॑ नो देवी॑रभि॑ष्टय आ॑पो भवन्तु पीत॑ये ।
शं॑ यो॑रभि॑स्रवन्तु नः ॥१॥
1.6.2
अप्सु॑मे सो॑मो अब्रवीदन्त॑र्वि॑श्वानि भेषजा॑ ।
अग्निं॑ च विश्व॑शंभुवम् ।।२।।
1.6.3
आ॑पः पृणीत॑भेषजं॑ व॑रूथं तन्वे॒ ३म॑म ।
ज्यो॑क्च सू॑र्यं दृशे॑ ।।३।।
1.6.4
शं॑ न आ॑पो धन्वन्या॒ ३ः श॑मु सन्त्वनूप्याः॒ ।
शं॑ नः खनित्रि॑मा आ॑पः श॑मु याः॑ कुम्भ॑आ॑भृताः ।
शिवा॑नः सन्तु वा॑र्षिकीः ॥४॥
1.7.1
स्तुवान॑मग्न आ॑वह यातुधा॑नं किमीदि॑नम् ।
त्वं॑ हि॑देव वन्दितो॑हन्ता॑द॑स्योर्बभू॑विथ ॥१॥
1.7.2
आ॑ज्यस्य परमेष्ठिन्जा॑तवेदस्त॑नूवशिन् ।
अ॑ग्ने तौल॑स्य प्रा॑शान यातुधा॑नान्वि॑लापय ॥२॥
1.7.3
वि॑लपन्तु यातुधा॑ना अत्त्रि॑णो ये॑किमीदि॑नः ।
अ॑थेद॑मग्ने नो हवि॑रि॑न्द्रश्च प्र॑ति हर्यतम् ।।३।।
1.7.4
अग्निः॑ पू॑र्व आ॑रभतां प्रे॑न्द्रो नुदतु बाहुमा॑न् ।
ब्र॑वीतु स॑र्वो यातुमा॑नय॑मस्मी॑त्ये॑त्य ॥४॥
1.7.5
प॑श्याम ते वीर्यं॒ जातवेदः प्र॑णो ब्रूहि यातुधा॑नान्नृचक्षः ।
त्व॑या स॑र्वे प॑रितप्ताः पुर॑स्तात्त॑आ॑यन्तु प्रब्रुवाणा॑उ॑पेद॑म् ।।५।।
1.7.6
आ॑रभस्व जातवेदो ऽस्मा॑का॑र्थाय जज्ञिषे ।
दूतो॑नो अग्ने भूत्वा॑यातुधा॑नान्वि॑लापय ॥६॥
1.7.7
त्व॑मग्ने यातुधा॑नानु॑पबद्धां इहा॑वह ।
अ॑थैषामि॑न्द्रो व॑ज्रेणा॑पि शीर्षा॑णि वृश्चतु ॥७॥
1.8.1
इदं॑ हवि॑र्यातुधा॑नान्नादी॑फे॑नमिवा॑वहत् ।
य॑इदं॑ स्त्री॑पु॑मान॑करिह॑स॑स्तुवतां ज॑नः ॥१॥
1.8.2
अयं॑ स्तुवान॑आ॑गमदिमं॑ स्म प्र॑ति हर्यत ।
बॄहस्पते व॑शे लब्ध्वा॑ग्नीषोमा वि॑विध्यतम् ।।२।।
1.8.3
यातुधा॑नस्य सोमप जहि॑प्रजां॑ न॑यस्व च ।
नि॑स्तुवान॑स्य पातय प॑रम॑क्ष्युता॑वरम् ।।३।।
1.8.4
य॑त्रैषामग्ने ज॑निमानि वे॑त्थ गु॑हा सता॑मत्त्रि॑णां जातवेदः ।
तां॑स्त्वं॑ ब्र॑ह्मणा वावृधानो॑जह्ये॒षां शतत॑र्हमग्ने ॥४॥
1.9.1
अस्मि॑न्व॑सु व॑सवो धारयन्त्वि॑न्द्रः पूषा॑व॑रुणो मित्रो॑अग्निः॑ ।
इम॑मादित्या॑उत॑वि॑श्वे च देवा॑उ॑त्तरस्मिन्ज्यो॑तिषि धारयन्तु ॥१॥
1.9.2
अस्य॑देवाः प्रदि॑शि ज्यो॑तिरस्तु सू॑र्यो अग्नि॑रुत॑वा हि॑रण्यम् ।
सप॑त्ना अस्म॑द॑धरे भवन्तूत्तमं॑ ना॑कम॑धि रोहयेम॑म् ।।२।।
1.9.3
ये॑ने॑न्द्राय सम॑भरः प॑यांस्युत्तमे॑न ब्र॑ह्मणा जातवेदः ।
ते॑न त्व॑मग्न इह॑वर्धयेमं॑ सजाता॑नां श्रइ॑ष्ठ्य आ॑धेह्येनम् ।।३।।
1.9.4
अइ॑षां यज्ञ॑मुत॑व॑र्चो ददे ऽहं॑ राय॑स्पो॑षमुत॑चित्ता॑न्यग्ने ।
सप॑त्ना अस्म॑द॑धरे भवन्तूत्तमं॑ ना॑कम॑धि रोहयेम॑म् ।।४।।
1.10.1
अयं॑ देवा॑नाम॑सुरो वि॑राजति व॑शा हि॑सत्या॑व॑रुणस्य रा॑ज्ञः ।
त॑तस्प॑रि ब्र॑ह्मणा शा॑शदान उग्र॑स्य मन्यो॑रु॑दिमं॑ नयामि ॥१॥
1.10.2
न॑मस्ते रजन्वरुणास्तु मन्य॑वे वि॑श्वं ह्यु॒ग्र निचिके॑षि द्रुग्ध॑म् ।
सह॑स्रमन्या॑न्प्र॑सुवामि साकं॑ शतं॑ जीवाति शर॑दस्त॑वाय॑म् ।।२।।
1.10.3
य॑दुव॑क्था॑नृतम्जिह्व॑या वृजिनं॑ बहु॑ ।
रा॑ज्ञस्त्वा सत्य॑धर्मणो मुञ्चा॑मि व॑रुणादह॑म् ।।३।।
1.10.4
मुञ्चा॑मि त्वा वैश्वानरा॑दर्णवा॑न्महत॑स्प॑रि ।
सजाता॑नुग्रेहा॑वद ब्र॑ह्म चा॑प चिकीहि नः ॥४॥
1.11.1
व॑षट्ते पूषन्नस्मि॑न्त्सू॑तावर्यमा॑हो॑ता कृणोतु वेधाः॑ ।
सि॑स्रतां ना॑र्यृत॑प्रजाता वि॑प॑र्वाणि जिहतां सूतवा॑उ ॥१॥
1.11.2
च॑तस्रो दिवः॑ प्रदि॑शश्च॑तस्रो भू॑म्या उत॑ ।
देवा॑ग॑र्भं स॑मैरयन्तं॑ व्यू॒र्णुवन्तु सू॑तवे ॥२॥
1.11.3
सूषा॑व्यूर्णोतु वि॑यो॑निं हापयामसि ।
श्रथ॑या सूषणे त्व॑म॑व त्वं॑ बिष्कले सृज ॥३॥
1.11.4
ने॑व मांसे॑न॑पी॑वसि ने॑व मज्ज॑स्वा॑हतम् ।
अ॑वैतु पॄश्नि शे॑वलं सु॑ने जरा॑य्व॑त्तवे॑ऽव जरा॑यु पद्यताम् ।।४।।
1.11.5
वि॑ते भिनद्मि मे॑हनं वि॑यो॑निं वि॑गवी॑निके ।
वि॑मात॑रं च पुत्रं॑ च वि॑कुमारं॑ जरा॑युणा॑व जरा॑यु पद्यताम् ।।५।।
1.11.6
य॑था वा॑तो य॑था म॑नो य॑था प॑तन्ति पक्षि॑णः ।
एवा॑त्वं॑ दशमास्य साकं॑ जरा॑युणा पता॑व जरा॑यु पद्यताम् ।।६।।
1.12.1
जरायुजः॑ प्रथम॑उस्रि॑यो वॄषा वाताभ्रजा॑स्तन॑यन्नेति वृष्ट्या॑ ।
स॑नो मृडाति तन्व॒ऋजुगो॑रुज॑न्य॑ए॑कमो॑जस्त्रेधा॑विचक्रमे॑ ।।१।।
1.12.2
अ॑ङ्गेअङ्गे शोचि॑षा शिश्रियाणं॑ नमस्य॑न्तस्त्वा हवि॑षा विधेम ।
अङ्का॑न्त्समङ्का॑न्हवि॑षा विधेम यो॑अ॑ग्रभीत्प॑र्वास्या ग्र॑भीता ॥२॥
1.12.3
मुञ्च॑शीर्षक्त्या॑उत॑कास॑एनं प॑रुष्परुराविवे॑शा यो॑अस्य ।
यो॑अभ्रजा॑वातजा॑य॑श्च शु॑ष्मो व॑नस्प॑तीन्त्सचतां प॑र्वतांश्च ॥३॥
1.12.4
शं॑ मे प॑रस्मै गा॑त्राय श॑मस्त्व॑वराय मे ।
शं॑ मे चतु॑र्भ्यो अ॑ङ्गेभ्यः श॑मस्तु तन्वे॒ ३म॑म ॥४॥
1.13.1
न॑मस्ते अस्तु विद्यु॑ते न॑मस्ते स्तनयित्न॑वे ।
न॑मस्ते अस्त्व॑श्मने ये॑ना दूडा॑शे अ॑स्यसि ॥१॥
1.13.2
न॑मस्ते प्रवतो नपाद्य॑तस्त॑पः समू॑हसि ।
मृड॑या नस्तनू॑भ्यो म॑यस्तोके॑भ्यस्कृधि ॥२॥
1.13.3
प्र॑वतो नपान्न॑म एवा॑स्तु तु॑भ्यं न॑मस्ते हेत॑ये त॑पुषे च कृण्मः ।
विद्म॑ते धा॑म परमं॑ गु॑हा य॑त्समुद्रे॑अन्त॑र्नि॑हितासि ना॑भिः ॥३॥
1.13.4
यां॑ त्वा देवा॑अ॑सृजन्त वि॑श्व इ॑षुं कृण्वाना॑अ॑सनाय धृष्णु॑म् ।
सा॑नो मृड विद॑थे गृणाना॑त॑स्यै ते न॑मो अस्तु देवि ॥४॥
1.14.1
भ॑गमस्या व॑र्च आ॑दिष्य॑धि वृक्षा॑दिव स्र॑जम् ।
महा॑बुध्न इव प॑र्वतो ज्यो॑क्पितॄष्वास्ताम् ।।१।।
1.14.2
एषा॑ते राजन्कन्या॒वधू॑र्नि॑धूयताम्यम ।
सा॑मातु॑र्बध्यतां गृहे॑ऽथो भ्रा॑तुर॑थो पितुः॑ ॥२॥
1.14.3
एषा॑ते कुलपा॑राजन्ता॑मु ते प॑रि दद्मसि ।
ज्यो॑क्पितॄष्वासाता आ॑शीर्ष्णः॑ शमो॑प्यात् ।।३।।
1.14.4
अ॑सितस्य ते ब्र॑ह्मणा कश्य॑पस्य ग॑यस्य च ।
अन्तःकोश॑मिव जाम॑यो॑ऽपि नह्यामि ते भ॑गम् ।।४।।
1.15.1
सं॑ सं॑ स्रवन्तु सि॑न्धवः सं॑ वा॑ताः सं॑ पतत्रि॑णः ।
इमं॑ यज्ञं॑ प्रदि॑वो मे जुषन्तां संस्राव्ये॒ण हवि॑षा जुहोमि ॥१॥
1.15.2
इहइ॑व॑ह॑वमा॑यात म इह॑संस्रावणा उते॑मं॑ वर्धयता गिरः ।
इहइ॑तु स॑र्वो यः॑ पशु॑रस्मि॑न्तिष्ठतु या॑रयिः॑ ॥२॥
1.15.3
ये॑नदी॑नां संस्र॑वन्त्यु॑त्सासः स॑दम॑क्षिताः ।
ते॑भिर्मे स॑र्वैः संस्रावइ॑र्ध॑नं सं॑ स्रावयामसि ॥३॥
1.15.4
ये॑सर्पि॑षः संस्र॑वन्ति क्षीर॑स्य चोदक॑स्य च ।
ते॑भिर्मे स॑र्वैः संस्रावइ॑र्ध॑नं सं॑ स्रावयामसि ॥४॥
1.16.1
ये॑ऽमावास्या॒ ३ं रा॑त्रिमुद॑स्थुर्व्राज॑मत्त्रि॑णः ।
अग्नि॑स्तुरी॑यो यातुहा॑सो॑अस्म॑भ्यम॑धि ब्रवत् ।।१।।
1.16.2
सी॑साया॑ध्याह व॑रुणः सी॑सायाग्नि॑रु॑पावति ।
सी॑सं म इ॑न्द्रः प्रा॑यछत्त॑दङ्ग॑यातुचा॑तनम् ।।२।।
1.16.3
इदं॑ वि॑ष्कन्धं सहत इदं॑ बाधते अत्त्रि॑णः ।
अने॑न वि॑श्वा ससहे या॑जाता॑नि पिशाच्याः॑ ॥३॥
1.16.4
य॑दि नो गां॑ हं॑सि य॑द्य॑श्वं य॑दि पू॑रुषम् ।
तं॑ त्वा सी॑सेन विध्यामो य॑था नो॑ऽसो अ॑वीरहा ॥४॥
1.17.1
अमू॑र्या॑य॑न्ति योषि॑तो हिरा॑लो॑हितवाससः ।
अभ्रा॑तर इव जाम॑यस्ति॑ष्ठन्तु हत॑वर्चसः ॥१॥
1.17.2
ति॑ष्ठावरे ति॑ष्ठ पर उत॑त्वं॑ तिष्ठ मध्यमे ।
कनिष्ठिका॑च ति॑ष्ठति तिष्ठादि॑द्धम॑निर्मही॑ ।।२।।
1.17.3
शत॑स्य धम॑नीनां सह॑स्रस्य हिरा॑णाम् ।
अ॑स्थुरि॑न्मध्यमा॑इमाः॑ साक॑म॑न्ता अरंसत ॥३॥
1.17.4
प॑रि वः सि॑कतावती धनू॑र्बृहत्य॒क्रमीत् ।
ति॑ष्ठतेल॑यता सु॑कम् ।।४।।
1.18.1
नि॑र्लक्ष्म्यं॒ ललाम्य॒ १ं नि॑र॑रातिं सुवामसि ।
अ॑थ या॑भद्रा॑ता॑नि नः प्रजा॑या अ॑रातिं नयामसि ॥१॥
1.18.2
नि॑र॑रणिं सविता॑साविषक्पदो॑र्नि॑र्ह॑स्तयोर्व॑रुणो मित्रो॑अर्यमा॑ ।
नि॑रस्म॑भ्यम॑नुमती र॑राणा प्रे॑मां॑ देवा॑असाविषुः सउ॑भगाय ॥२॥
1.18.3
य॑त्त आत्म॑नि तन्वां॒ घोर॑म॑स्ति य॑द्वा के॑शेषु प्रतिच॑क्षणे वा ।
स॑र्वं त॑द्वाचा॑प हन्मो वयं॑ देव॑स्त्वा सविता॑सूदयतु ॥३॥
1.18.4
रि॑श्यपदीं वॄषदतीं गोषेधां॑ विधमा॑मुत॑ ।
विलीढ्यं॒ ललाम्य॒ १ं ता॑अस्म॑न्नाशयामसि ॥४॥
1.19.1
मा॑नो विदन्विव्याधि॑नो मो॑अभिव्याधि॑नो विदन् ।
आरा॑च्छरव्या॒अस्म॑द्वि॑षूचीरिन्द्र पातय ॥१॥
1.19.2
वि॑ष्वञ्चो अस्म॑च्छ॑रवः पतन्तु ये॑अस्ता॑ये॑चास्याः॒ ।
दैवीर्मनुष्येसवो म॑मामित्रान्वि॑विध्यत ॥२॥
1.19.3
यो॑नः स्वो॑यो॑अ॑रणः सजात॑उत॑नि॑ष्ट्यो यो॑अस्मां॑ अभिदा॑सति ।
रुद्रः॑ शरव्य॒यैता॑न्म॑मामि॑त्रान्वि॑विध्यतु ॥३॥
1.19.4
यः॑ सप॑त्नो यो॑ऽसपत्नो य॑श्च द्विष॑न्छ॑पाति नः ।
देवा॑स्तं॑ स॑र्वे धूर्वन्तु ब्र॑ह्म व॑र्म म॑मा॑न्तरम् ।।४।।
1.20.1
अ॑दारसृद्भवतु देव सोमास्मि॑न्यज्ञे॑मरुतो मृड॑ता नः ।
मा॑नो विददभिभा॑मो॑अ॑शस्तिर्मा॑नो विदद्वृजिना॑द्वे॑ष्या या॑ ।।१।।
1.20.2
यो॑अद्य॑से॑न्यो वधो॑ऽघायू॑नामुदी॑रते ।
युवं॑ तं॑ मित्रावरुणावस्म॑द्यावयतं प॑रि ॥२॥
1.20.3
इत॑श्च य॑दमु॑तश्च य॑द्वधं॑ वरुण यावय ।
वि॑मह॑च्छ॑र्म यछ व॑रीयो यावया वध॑म् ।।३।।
1.20.4
शास॑इत्था॑महां॑ अस्यमित्रसाहो॑अस्तृतः॑ ।
न॑य॑स्य हन्य॑ते स॑खा न॑जीय॑ते कदा॑चन॑ ।।४।।
1.21.1
स्वस्तिदा॑विशां॑ प॑तिर्वृत्रहा॑विमृधो॑वशी॑ ।
वॄषे॑न्द्रः पुर॑एतु नः॑ सोमपा॑अभयंकरः॑ ॥१॥
1.21.2
वि॑न इ॑न्द्र मॄधो जहि नीचा॑यछ पृतन्यतः॑ ।
अधमं॑ गमया त॑मो यो॑अस्मां॑ अभिदा॑सति ॥२॥
1.21.3
वि॑र॑क्षो वि॑मॄधो जहि वि॑वृत्र॑स्य ह॑नू रुज ।
वि॑मन्यु॑मिन्द्र वृत्रहन्नमि॑त्रस्याभिदा॑सतः ॥३॥
1.21.4
अ॑पेन्द्र द्विषतो॑म॑नो ऽप जि॑ज्यासतो वध॑म् ।
वि॑मह॑च्छ॑र्म यछ व॑रीयो यावया वध॑म् ।।४।।
1.22.1
अ॑नु सू॑र्यमु॑दयतां हृद्द्योतो॑हरिमा॑च ते ।
गो॑रो॑हितस्य व॑र्णेन ते॑न त्वा प॑रि दध्मसि ॥१॥
1.22.2
प॑रि त्वा रो॑हितैर्व॑र्णैर्दीर्घायुत्वा॑य दध्मसि ।
य॑थाय॑मरपा॑अ॑सद॑थो अ॑हरितो भु॑वत् ।।२।।
1.22.3
या॑रो॑हिणीर्देवत्या॒ ३गा॑वो या॑उत॑रो॑हिणीः ।
रूपं॑रूपं व॑योवयस्ता॑भिष्ट्वा प॑रि दध्मसि ॥३॥
1.22.4
शु॑केषु ते हरिमा॑णं रोपणा॑कासु दध्मसि ।
अ॑थो हा॑रिद्रवेषु ते हरिमा॑णं नि॑दध्मसि ॥४॥
1.23.1
नक्तंजाता॑सि ओषधे रा॑मे कॄष्णे अ॑सिक्नि च ।
इदं॑ रजनि रजय किला॑सं पलितं॑ च य॑त् ।।१।।
1.23.2
किला॑सं च पलितं॑ च नि॑रितो॑नाशया पॄषत् ।
आ॑त्वा स्वो॑विशतां व॑र्णः प॑रा शुक्ला॑नि पातय ॥२॥
1.23.3
अ॑सितं ते प्रल॑यनमास्था॑नम॑सितं त॑व ।
अ॑सिक्नी अस्योषधे नि॑रितो॑नाशया पॄषत् ।।३।।
1.23.4
अस्थिज॑स्य किला॑सस्य तनूज॑स्य च य॑त्त्वचि॑ ।
दू॑ष्या कृत॑स्य ब्र॑ह्मणा ल॑क्ष्म श्वेत॑मनीनशम् ।।४।।
1.24.1
सुपर्णो॑जातः॑ प्रथम॑स्त॑स्य त्वं॑ पित्त॑मासिथ ।
त॑दासुरी॑युधा॑जिता॑रूपं॑ चक्रे व॑नस्प॑तीन् ।।१।।
1.24.2
आसुरी॑चक्रे प्रथमे॑दं॑ किलासभेषज॑मिदं॑ किलासना॑शनम् ।
अ॑नीनशत्किला॑सं स॑रूपामकरत्त्व॑चम् ।।२।।
1.24.3
स॑रूपा ना॑म ते माता॑स॑रूपो ना॑म ते पिता॑ ।
सरूपकॄत्त्व॑मोषधे सा॑स॑रूपमिदं॑ कृधि ॥३॥
1.24.4
श्यामा॑सरूपंक॑रणी पृथिव्या॑अ॑ध्यु॑द्भृता ।
इद॑मू षु प्र॑साधय पु॑ना रूपा॑णि कल्पय ॥४॥
1.25.1
य॑दग्नि॑रा॑पो अ॑दहत्प्रवि॑श्य य॑त्रा॑कृण्वन्धर्मधॄतो न॑मांसि ।
त॑त्र त आहुः परमं॑ जनि॑त्रं स॑नः संविद्वा॑न्प॑रि वृङ्ग्धि तक्मन् ।।१।।
1.25.2
य॑द्यर्चि॑र्य॑दि वा॑सि शोचिः॑ शकल्येषि॑य॑दि वा ते जनि॑त्रम् ।
ह्रू॑डुर्ना॑मासि हरितस्य देव स॑नः संविद्वा॑न्प॑रि वृङ्ग्धि तक्मन् ।।२।।
1.25.3
य॑दि शोको॑य॑दि वाभिशोको॑य॑दि वा रा॑ज्ञो व॑रुणस्या॑सि पुत्रः॑ ।
ह्रू॑डुर्ना॑मासि हरितस्य देव स॑नः संविद्वा॑न्प॑रि वृङ्ग्धि तक्मन् ।।३।।
1.25.4
न॑मः शीता॑य तक्म॑ने न॑मो रूरा॑य शोचि॑षे कृणोमि ।
यो॑अन्येद्यु॑रुभयद्यु॑रभ्ये॑ति तॄतीयकाय न॑मो अस्तु तक्म॑ने ॥४॥
1.26.1
आरे॒ ३ऽसा॒वस्म॑दस्तु हेति॑र्देवासो असत् ।
आरे॑अ॑श्मा य॑म॑स्यथ ॥१॥
1.26.2
स॑खासा॑वस्म॑भ्यमस्तु रातिः॑ स॑खे॑न्द्रो भ॑गः ।
सविता॑चित्र॑राधाः ॥२॥
1.26.3
यूय॑म्नः प्रवतो नपान्म॑रुतः सू॑र्यत्वचसः ।
श॑र्म यछथ सप्र॑थाः ॥३॥
1.26.4
सुषूद॑त मृड॑त मृड॑या नस्तनू॑भ्यो ।
म॑यस्तोके॑भ्यस्कृधि॑ ।।४।।
1.27.1
अमूः॑ पारे॑पृदाक्व॒स्त्रिषप्ता॑नि॑र्जरायवः ।
ता॑साम्जरा॑युभिर्वय॑मक्ष्या॒व॑पि व्ययामस्यघायोः॑ परिपन्थि॑नः ॥१॥
1.27.2
वि॑षूच्येतु कृन्तती॑पि॑नाकमिव बि॑भ्रती ।
वि॑ष्वक्पुनर्भु॑वा म॑नो॑ऽसमृद्धा अघाय॑वः ॥२॥
1.27.3
न॑बह॑वः स॑मशकन्ना॑र्भका॑अभि॑दाधृषुः ।
वेणो॑र॑द्गा इवाभि॑तो॑ऽसमृद्धा अघाय॑वः ॥३॥
1.27.4
प्रे॑तं पादौ प्र॑स्फुरतं व॑हतं पृणतो॑गृहा॑न् ।
इन्द्रान्ये॒तु प्रथमा॑जीता॑मुषिता पुरः॑ ॥४॥
1.28.1
उ॑प प्रा॑गाद्देवो॑अग्नी॑रक्षोहा॑मीवचा॑तनः ।
द॑हन्न॑प द्वयावि॑नो यातुधा॑नान्किमीदि॑नः ॥१॥
1.28.2
प्र॑ति दह यातुधा॑नान्प्र॑ति देव किमीदि॑नः ।
प्रती॑चीः कृष्णवर्तने सं॑ दह यातुधान्यः॒ ॥२॥
1.28.3
या॑शशा॑प श॑पनेन या॑घं॑ मू॑रमादधे॑ ।
या॑र॑सस्य ह॑रणाय जात॑मारेभे॑तोक॑मत्तु सा॑ ।।३।।
1.28.4
पुत्र॑मत्तु यातुधानीः॑ स्व॑सारमुत॑नप्त्य॒म् ।
अ॑धा मिथो॑विकेश्यो॒ ३वि॑घ्नतां यातुधान्यो॒ ३वि॑तृह्यन्तामराय्यः॒ ॥४॥
1.29.1
अभीवर्ते॑न मणि॑ना ये॑ने॑न्द्रो अभिववृधे॑ ।
ते॑नास्मा॑न्ब्रह्मणस्पते ऽभि॑राष्ट्रा॑य वर्धय ॥१॥
1.29.2
अभिवॄत्य सप॑त्नानभि॑या॑नो अ॑रातयः ।
अभि॑पृतन्य॑न्तं तिष्ठाभि॑यो॑नो दुरस्य॑ति ॥२॥
1.29.3
अभि॑त्वा देवः॑ सविता॑भि॑षो॑मो अवीवृधत् ।
अभि॑त्वा वि॑श्वा भूता॑न्यभीवर्तो॑य॑था॑ससि ॥३॥
1.29.4
अभीवर्तो॑अभिभवः॑ सपत्नक्ष॑यणो मणिः॑ ।
राष्ट्रा॑य म॑ह्यं बध्यतां सप॑त्नेभ्यः पराभु॑वे ॥४॥
1.29.5
उ॑दसउ॑सू॑र्यो अगादु॑दिदं॑ मामकं॑ व॑चः ।
य॑थाहं॑ शत्रुहो॑ऽसान्यसपत्नः॑ सपत्नहा॑ ।।५।।
1.29.6
सपत्नक्ष॑यणो वॄषाभि॑रष्ट्रो विषासहिः॑ ।
य॑थाह॑मेषां॑ वीरा॑णां विरा॑जानि ज॑नस्य च ॥६॥
1.30.1
वि॑श्वे देवा व॑सवो र॑क्षतेम॑मुता॑दित्या॑जागृत॑यूय॑मस्मि॑न् ।
मे॑मं॑ स॑नाभिरुत॑वा॑न्य॑नाभिर्मे॑मं॑ प्रा॑पत्पउ॑रुषेयो वधो॑यः॑ ॥१॥
1.30.2
ये॑वो देवाः पित॑रो ये॑च पुत्राः॑ स॑चेतसो मे शृणुतेद॑मुक्त॑म् ।
स॑र्वेभ्यो वः प॑रि ददाम्येतं॑ स्वस्त्ये॒नं जर॑से वहाथ ॥२॥
1.30.3
ये॑देवा दिवि॑ष्ठ॑ये॑पृथिव्यां॑ ये॑अन्त॑रिक्ष ओ॑षधीषु पशु॑ष्वप्स्व॒ १न्तः॑ ।
ते॑कृणुत जर॑समा॑युरस्मइ॑शत॑मन्या॑न्प॑रि वृणक्तु मृत्यू॑न् ।।३।।
1.30.4
ये॑षां प्रयाजा॑उत॑वानुयाजा॑हुत॑भागा अहुता॑दश्च देवाः॑ ।
ये॑षां वः प॑ञ्च प्रदि॑शो वि॑भक्तास्ता॑न्वो अस्मइ॑सत्रस॑दः कृणोमि ॥४॥
1.31.1
आ॑शानामाशापाले॑भ्यश्चतु॑र्भ्यो अमॄतेभ्यः ।
इदं॑ भूत॑स्या॑ध्यक्षेभ्यो विधे॑म हवि॑षा वय॑म् ।।१।।
1.31.2
य॑आ॑शानामाशापाला॑श्चत्वा॑र स्थ॑न देवाः ।
ते॑नो नि॑रृत्याः पा॑शेभ्यो मुञ्च॑तां॑हसोअंहसः ॥२॥
1.31.3
अ॑स्रामस्त्वा हवि॑षा यजाम्य॑श्लोणस्त्वा घृते॑न जुहोमि ।
य॑आ॑शानामाशापाल॑स्तुरी॑यो देवः॑ स॑नः सुभूत॑मेह॑वक्षत् ।।३।।
1.31.4
स्वस्ति॑मात्र॑उत॑पित्रे॑नो अस्तु स्वस्ति॑गो॑भ्यो ज॑गते पु॑रुषेभ्यः ।
वि॑श्वम्सुभूत॑म्सुविद॑त्रं नो अस्तु ज्यो॑गेव॑दृशेम सू॑र्यम् ।।४।।
1.32.1
इदं॑ जना॑सो विद॑थ मह॑द्ब्र॑ह्म वदिष्यति ।
न॑त॑त्पृथिव्यां॑ नो दिवि॑ये॑न प्राण॑न्ति वीरु॑धः ॥१॥
1.32.2
अन्त॑रिक्ष आसां स्था॑म श्रान्तस॑दामिव ।
आस्था॑नमस्य॑भूत॑स्य विदु॑ष्ट॑द्वेध॑सो न॑वा ॥२॥
1.32.3
य॑द्रो॑दसी रे॑जमाने भू॑मिश्च निर॑तक्षतम् ।
आर्द्रं॑ त॑दद्य॑सर्वदा॑समुद्र॑स्येव श्रोत्याः॑ ॥३॥
1.32.4
वि॑श्वमन्या॑मभीवा॑र त॑दन्य॑स्याम॑धि श्रित॑म् ।
दिवे॑च विश्व॑वेदसे पृथिव्यइ॑चाकरं न॑मः ॥४॥
1.33.1
हि॑रण्यवर्णाः शु॑चयः पावका॑या॑सु जातः॑ सविता॑या॑स्वग्निः॑ ।
या॑अग्निं॑ ग॑र्भं दधिरे॑सुव॑र्णास्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥१॥
1.33.2
या॑सां रा॑जा व॑रुणो या॑ति म॑ध्ये सत्यानृते॑अवप॑श्यन्ज॑नानाम् ।
या॑अग्निं॑ ग॑र्भं दधिरे॑सुव॑र्णास्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥२॥
1.33.3
या॑सां देवा॑दिवि॑कृण्व॑न्ति भक्षं॑ या॑अन्त॑रिक्षे बहुधा॑भवन्ति ।
या॑अग्निं॑ ग॑र्भं दधिरे॑सुव॑र्णास्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥३॥
1.33.4
शिवे॑न मा च॑क्षुषा पश्यतापः शिव॑या तन्वो॑प स्पृशत त्व॑चं मे ।
घृतश्चु॑तः शु॑चयो याः॑ पावका॑स्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥४॥
1.34.1
इयं॑ वीरु॑न्म॑धुजाता म॑धुना त्वा खनामसि ।
म॑धोर॑धि प्र॑जातासि सा॑नो म॑धुमतस्कृधि ॥१॥
1.34.2
जिह्वा॑या अ॑ग्रे म॑धु मे जिह्वामूले॑मधू॑लकम् ।
म॑मे॑द॑ह क्र॑ताव॑सो म॑म चित्त॑मुपा॑यसि ॥२॥
1.34.3
म॑धुमन्मे निक्र॑मणं म॑धुमन्मे परा॑यणम् ।
वाचा॑वदामि म॑धुमद्भूया॑सं म॑धुसंदृशः ॥३॥
1.34.4
म॑धोरस्मि म॑धुतरो मदु॑घान्म॑धुमत्तरः ।
मा॑मि॑त्कि॑ल त्वं॑ व॑नाः शा॑खां म॑धुमतीमिव ॥४॥
1.34.5
प॑रि त्वा परितत्नु॑नेक्षु॑णागाम॑विद्विषे ।
य॑था मां॑ कमि॑न्य॑सो य॑था म॑न्ना॑पगा अ॑सः ॥५॥
1.35.1
य॑दा॑बध्नन्दाक्षायणा॑हि॑रण्यं शता॑नीकाय सुमनस्य॑मानाः ।
त॑त्ते बद्नाम्या॑युषे व॑र्चसे ब॑लाय दीर्घायुत्वा॑य शत॑शारदाय ॥१॥
1.35.2
नइ॑नं र॑क्षांसि न॑पिशाचाः॑ सहन्ते देवा॑नामो॑जः प्रथमज॑म्ह्ये॒त॑त् ।
यो॑बि॑भर्ति दाक्षायणं॑ हि॑रण्यं स॑जीवे॑षु कृणुते दीर्घ॑मा॑युः ॥२॥
1.35.3
अपां॑ ते॑जो ज्यो॑तिरो॑जो ब॑लं च व॑नस्प॑तीनामुत॑वीर्या॒णि ।
इ॑न्द्र इवेन्द्रिया॑ण्य॑धि धारयामो अस्मि॑न्त॑द्द॑क्षमाणो बिभरद्धि॑रण्यम् ।।३।।
1.35.4
स॑मानां मासा॑मृतु॑भिष्ट्वा वयं॑ संवत्सर॑स्य प॑यसा पिपर्मि ।
इन्द्राग्नी॑वि॑श्वे देवा॑स्ते॑ऽनु मन्यन्ताम॑हृणीयमानाः ॥४॥
2
2.1.1
वेन॑स्त॑त्पश्यत्परमं॑ गु॑हा य॑द्य॑त्र वि॑श्वं भ॑वत्ये॑करूपम् ।
इदं॑ पॄश्निरदुहज्जा॑यमानाः स्वर्वि॑दो अभ्य॒नूषत व्राः॑ ॥१॥
2.1.2
प्र॑त॑द्वोचेदमॄतस्य विद्वा॑न्गन्धर्वो॑धा॑म परमं॑ गु॑हा य॑त् ।
त्री॑णि पदा॑नि नि॑हिता गु॑हास्य य॑स्ता॑नि वे॑द स॑पितु॑ष्पिता॑सत् ।।२।।
2.1.3
स॑नः पिता॑जनिता॑स॑उत॑ब॑न्धुर्धा॑मानि वेद भु॑वनानि वि॑श्वा ।
यो॑देवा॑नां नामध॑ए॑क एव॑तं॑ संप्रश्नं॑ भु॑वना यन्ति स॑र्वा ॥३॥
2.1.4
प॑रि द्या॑वापृथिवी॑सद्य॑आयमु॑पातिष्ठे प्रथमजा॑मृत॑स्य ।
वा॑चमिव वक्त॑रि भुवनेष्ठा॑धास्यु॑रेष॑नन्वे॒ ३षो॑अग्निः॑ ॥४॥
2.1.5
प॑रि वि॑श्वा भु॑वनान्यायमृत॑स्य त॑न्तुं वि॑ततं दृशे॑क॑म् ।
य॑त्र देवा॑अमॄतमानशानाः॑ समाने॑यो॑नाव॑ध्यइ॑रयन्त ॥५॥
2.2.1
दिव्यो॑गन्धर्वो॑भु॑वनस्य य॑स्प॑तिरे॑क एव॑नमस्यो॒विक्ष्वी॑ड्यः ।
तं॑ त्वा यौमि ब्र॑ह्मणा दिव्य देव न॑मस्ते अस्तु दिवि॑ते सध॑स्थम् ।।१।।
2.2.2
दिवि॑स्पृष्टो॑यजतः॑ सू॑र्यत्वगवयाता॑ह॑रसो दइ॑व्यस्य ।
मृडा॑त्गन्धर्वो॑भु॑वनस्य य॑स्प॑तिरे॑क एव॑नमस्यः॒ सुशे॑वाः ॥२॥
2.2.3
अनवद्या॑भिः स॑मु जग्म आभिरप्सरा॑स्व॑पि गन्धर्व॑आसीत् ।
समुद्र॑आसां स॑दनं म आहुर्य॑तः सद्य॑आ॑च प॑रा च य॑न्ति ॥३॥
2.2.4
अ॑भ्रिये दि॑द्युन्न॑क्षत्रिये या॑विश्वा॑वसुं गन्धर्वं॑ स॑चध्वे ।
ता॑भ्यो वो देवीर्न॑म इ॑त्कृणोमि ॥४॥
2.2.5
याः॑ क्लन्दा॑स्त॑मिषीचयो ऽक्ष॑कामा मनोमु॑हः ।
ता॑भ्यो गन्धर्व॑भ्यो ऽप्सरा॑भ्यो ऽकरम्न॑मः ॥५॥
2.3.1
अदो॑य॑दवधा॑वत्यवत्क॑म॑धि प॑र्वतात् ।
त॑त्ते कृणोमि भेषजं॑ सु॑भेषजं य॑था॑ससि ॥१॥
2.3.2
आ॑दङ्गा॑कुवि॑दङ्गा॑शतं॑ या॑भेषजा॑नि ते ।
ते॑षामसि त्व॑मुत्तम॑मनास्राव॑म॑रोगणम् ।।२।।
2.3.3
नीचइः॑ खनन्त्य॑सुरा अरुस्रा॑णमिदं॑ मह॑त् ।
त॑दास्राव॑स्य भेषजं॑ त॑दु रो॑गमनीनशत् ।।३।।
2.3.4
उपजी॑का उ॑द्भरन्ति समुद्रा॑द॑धि भेषज॑म् ।
त॑दास्राव॑स्य भेषजं॑ त॑दु रो॑गमशीशमत् ।।४।।
2.3.5
अरुस्रा॑णमिदं॑ मह॑त्पृथिव्या॑अ॑ध्यु॑द्भृतम् ।
त॑दास्राव॑स्य भेषजं॑ त॑दु रो॑गमनीनशत् ।।५।।
2.3.6
शं॑ नो भवन्त्वप॑ओ॑षधयः शिवाः॑ ।
इ॑न्द्रस्य व॑ज्रो अ॑प हन्तु रक्ष॑स आरा॑द्वि॑सृष्टा इ॑षवः पतन्तु रक्ष॑साम् ।।६।।
2.4.1
दीर्घायुत्वा॑य बृहतं र॑णाया॑रिष्यन्तो द॑क्षमाणाः स॑दैव॑ ।
मणिं॑ विष्कन्धदू॑षणं जङ्गिडं॑ बिभृमो वय॑म् ।।१।।
2.4.2
जङ्गिडो॑जम्भा॑द्विशरा॑द्वि॑ष्कन्धादभिशो॑चनात् ।
मणिः॑ सह॑स्रवीर्यः प॑रि णः पातु विश्व॑तः ॥२॥
2.4.3
अयं॑ वि॑ष्कन्धं सहते ऽयं॑ बाधते॑अत्त्रि॑णः ।
अयं॑ नो विश्व॑भेषजो जङ्गिडः॑ पात्वं॑हसः ॥३॥
2.4.4
देवइ॑र्दत्ते॑न मणि॑ना जङ्गिडे॑न मयोभु॑वा ।
वि॑ष्कन्धं स॑र्वा र॑क्षांसि व्यायामे॑सहामहे ॥४॥
2.4.5
शण॑श्च मा जङ्गिड॑श्च वि॑ष्कन्धादभि॑रक्षताम् ।
अ॑रण्यादन्य॑आ॑भृतः कृष्या॑अन्यो॑र॑सेभ्यः ॥५॥
2.4.6
कृत्यादू॑षिरयं॑ मणि॑र॑थो अरातिदू॑षिः ।
अ॑थो स॑हस्वान्जङ्गिडः॑ प्र॑ण आ॑युंषि तारिषत् ।।६।।
2.5.1
इ॑न्द्र जुष॑स्व प्र॑वहा॑याहि शूर ह॑रिभ्याम् ।
पि॑बा सुत॑स्य मते॑रिह॑मधो॑श्चकान॑श्चा॑रुर्म॑दाय ॥१॥
2.5.2
इ॑न्द्र जठ॑रं नव्यो॑न॑पृण॑स्व म॑धोर्दिवो॑न॑ ।
अस्य॑सुत॑स्य स्व॒ १र्णो॑प त्वा म॑दाः सुवा॑चो अगुः ॥२॥
2.5.3
इ॑न्द्रस्तुराषा॑ण्मित्रो॑वृत्रं॑ यो॑जघा॑न यती॑र्न॑ ।
बिभे॑द वलं॑ भॄगुर्न॑ससहे श॑त्रून्म॑दे सो॑मस्य ॥३॥
2.5.4
आ॑त्वा विशन्तु सुता॑स इन्द्र पृण॑स्व कुक्षी॑विड्ढि॑शक्र धिये॑ह्या॑नः ।
श्रुधी॑ह॑वं गि॑रो मे जुषस्वे॑न्द्र स्वयु॑ग्भिर्म॑त्स्वेह॑महे॑र॑णाय ॥४॥
2.5.5
इ॑न्द्रस्य नु॑प्र॑वोचं वीर्या॒णि या॑नि चका॑र प्रथमा॑नि वज्री॑ ।
अ॑हन्न॑हिम॑नु अप॑स्ततर्द प्र॑वक्ष॑णा अभिनत्प॑र्वतानाम् ।।५।।
2.5.6
अ॑हन्न॑हिं प॑र्वते शिश्रियाणं॑ त्व॑ष्टास्मै व॑ज्रं स्वर्यं॒ ततक्ष ।
वाश्रा॑इव धेन॑वः स्य॑न्दमाना अ॑ञ्जः समुद्र॑म॑व जग्मुरा॑पः ॥६॥
2.5.7
वृषाय॑माणो अवृणीत सो॑मं त्रि॑कद्रुकेषु अपिबत्सुत॑स्य ।
आ॑सा॑यकं मघ॑वादत्त व॑ज्रम॑हन्नेनं प्रथमजा॑म॑हीनाम् ।।७।।
2.6.1
स॑मास्त्वाग्न ऋत॑वो वर्धयन्तु संवत्सरा॑ॠषयो या॑नि सत्या॑ ।
सं॑ दिव्ये॑न दीदिहि रोचने॑न वि॑श्वा आ॑माहि प्रदि॑शश्च॑तस्रः ॥१॥


ये॑त्रिषप्ताः॑ परिय॑न्ति वि॑श्वा रूपा॑णि बि॑भ्रतः ।
वाच॑स्प॑तिर्ब॑ला ते॑षां तन्वो॒अद्य॑दधातु मे ॥१॥
1.1.2
पु॑नरे॑हि वचस्पते देवे॑न म॑नसा सह॑ ।
व॑सोष्पते नि॑रमय म॑य्येवा॑स्तु म॑यि श्रुत॑म् ।।२।।
1.1.3
इहइ॑वा॑भि॑वि॑तनूभे॑आ॑र्त्नी इव ज्य॑या ।
वाच॑स्प॑तिर्नि॑यछतु म॑य्येवा॑स्तु म॑यि श्रुत॑म् ।।३।।
1.1.4
उ॑पहूतो वाच॑स्प॑तिरु॑पास्मा॑न्वाच॑स्प॑तिर्ह्वयताम् ।
सं॑ श्रुते॑न गमेमहि मा॑श्रुते॑न वि॑राधिषि ॥४॥
1.2.1
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं पर्ज॑न्यं भू॑रिधायसम् ।
विद्मो॑ष्व॒स्य मात॑रं पृथिवीं॑ भू॑रिवर्पसम् ।।१।।
1.2.2
ज्या॒के प॑रि णो नमा॑श्मानं तन्वं॒ कृधि ।
वीडु॑र्व॑रीयो॑ऽरातीर॑प द्वे॑षांस्या॑कृधि ॥२॥
1.2.3
वृक्षं॑ य॑द्गा॑वः परिषस्वजाना॑अनुस्फुरं॑ शरं॑ अ॑र्चन्त्यृभु॑म् ।
श॑रुमस्म॑द्यावय दिद्यु॑मिन्द्र ॥३॥
1.2.4
य॑था द्यां॑ च पृथिवीं॑ चान्त॑स्ति॑ष्ठति ते॑जनम् ।
एवा॑रो॑गं चास्रावं॑ चान्त॑स्तिष्ठतु मु॑ञ्ज इ॑त् ।।४।।
1.3.1
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं पर्ज॑न्यं शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥१॥
1.3.2
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं मित्रं॑ शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥२॥
1.3.3
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं व॑रुणं शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥३॥
1.3.4
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं चन्द्रं॑ शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥४॥
1.3.5
विद्मा॑शर॑स्य पित॑रं सू॑र्यं शत॑वृष्ण्यं ।
ते॑ना ते तन्वे॒ ३शं॑ करं पृथिव्यां॑ ते निषे॑चनं बहि॑ष्टे अस्तु बा॑लि॑ति ॥५॥
1.3.6
य॑दान्त्रे॑षु गवीन्यो॑र्य॑द्वस्ता॑व॑धि सं॑श्रितम् ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहि॑र्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।६।।
1.3.7
प्र॑ते भिनद्मि मे॑हनं व॑र्त्रं वेशन्त्या॑इव ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहि॑र्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।७।।
1.3.8
वि॑षितं ते वस्तिबिलं॑ समुद्र॑स्योदधे॑रिव ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहि॑र्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।८।।
1.3.9
य॑थेषुका॑परा॑पतद॑वसृष्टा॑धि ध॑न्वनः ।
एवा॑ते मू॑त्रं मुच्यतां बहिर्बा॑लि॑ति सर्वक॑म् ।।९।।
1.4.1
अम्ब॑यो यन्त्य॑ध्वभिर्जाम॑यो अध्वरीयता॑म् ।
पृञ्चती॑र्म॑धुना प॑यः ॥१॥
1.4.2
अमू॑र्या॑उ॑प सू॑र्ये या॑भिर्वा सू॑र्यः सह॑ ।
ता॑नो हिन्वन्त्वध्वर॑म् ।।२।।
1.4.3
अपो॑देवी॑रु॑प ह्वये य॑त्र गा॑वः पि॑बन्ति नः ।
सि॑न्धुभ्यः क॑र्त्वं हविः॑ ॥३॥
1.4.4
अप्स्व॒ १न्त॑रमॄतमप्सु॑भेषज॑म् ।
अपा॑मुत॑प्र॑शस्तिभिर॑श्वा भ॑वथ वाजि॑नो गा॑वो भवथ वाजि॑नीः ॥४॥
1.5.1
आ॑पो हि॑ष्ठा॑मयोभु॑वस्ता॑न ऊर्जे॑दधातन ।
महे॑र॑णाय च॑क्षसे ॥१॥
1.5.2
यो॑वः शिव॑तमो र॑सस्त॑स्य भाजयतेह॑नः ।
उशती॑रिव मात॑रः ॥२॥
1.5.3
त॑स्मा अ॑रं गमाम वो य॑स्य क्ष॑याय जि॑न्वथ ।
आ॑पो जन॑यथा च नः ॥३॥
1.5.4
ई॑शाना वा॑र्याणां क्ष॑यन्तीश्चर्षणीना॑म् ।
अपो॑याचामि भेषज॑म् ।।४।।
1.6.1
शं॑ नो देवी॑रभि॑ष्टय आ॑पो भवन्तु पीत॑ये ।
शं॑ यो॑रभि॑स्रवन्तु नः ॥१॥
1.6.2
अप्सु॑मे सो॑मो अब्रवीदन्त॑र्वि॑श्वानि भेषजा॑ ।
अग्निं॑ च विश्व॑शंभुवम् ।।२।।
1.6.3
आ॑पः पृणीत॑भेषजं॑ व॑रूथं तन्वे॒ ३म॑म ।
ज्यो॑क्च सू॑र्यं दृशे॑ ।।३।।
1.6.4
शं॑ न आ॑पो धन्वन्या॒ ३ः श॑मु सन्त्वनूप्याः॒ ।
शं॑ नः खनित्रि॑मा आ॑पः श॑मु याः॑ कुम्भ॑आ॑भृताः ।
शिवा॑नः सन्तु वा॑र्षिकीः ॥४॥
1.7.1
स्तुवान॑मग्न आ॑वह यातुधा॑नं किमीदि॑नम् ।
त्वं॑ हि॑देव वन्दितो॑हन्ता॑द॑स्योर्बभू॑विथ ॥१॥
1.7.2
आ॑ज्यस्य परमेष्ठिन्जा॑तवेदस्त॑नूवशिन् ।
अ॑ग्ने तौल॑स्य प्रा॑शान यातुधा॑नान्वि॑लापय ॥२॥
1.7.3
वि॑लपन्तु यातुधा॑ना अत्त्रि॑णो ये॑किमीदि॑नः ।
अ॑थेद॑मग्ने नो हवि॑रि॑न्द्रश्च प्र॑ति हर्यतम् ।।३।।
1.7.4
अग्निः॑ पू॑र्व आ॑रभतां प्रे॑न्द्रो नुदतु बाहुमा॑न् ।
ब्र॑वीतु स॑र्वो यातुमा॑नय॑मस्मी॑त्ये॑त्य ॥४॥
1.7.5
प॑श्याम ते वीर्यं॒ जातवेदः प्र॑णो ब्रूहि यातुधा॑नान्नृचक्षः ।
त्व॑या स॑र्वे प॑रितप्ताः पुर॑स्तात्त॑आ॑यन्तु प्रब्रुवाणा॑उ॑पेद॑म् ।।५।।
1.7.6
आ॑रभस्व जातवेदो ऽस्मा॑का॑र्थाय जज्ञिषे ।
दूतो॑नो अग्ने भूत्वा॑यातुधा॑नान्वि॑लापय ॥६॥
1.7.7
त्व॑मग्ने यातुधा॑नानु॑पबद्धां इहा॑वह ।
अ॑थैषामि॑न्द्रो व॑ज्रेणा॑पि शीर्षा॑णि वृश्चतु ॥७॥
1.8.1
इदं॑ हवि॑र्यातुधा॑नान्नादी॑फे॑नमिवा॑वहत् ।
य॑इदं॑ स्त्री॑पु॑मान॑करिह॑स॑स्तुवतां ज॑नः ॥१॥
1.8.2
अयं॑ स्तुवान॑आ॑गमदिमं॑ स्म प्र॑ति हर्यत ।
बॄहस्पते व॑शे लब्ध्वा॑ग्नीषोमा वि॑विध्यतम् ।।२।।
1.8.3
यातुधा॑नस्य सोमप जहि॑प्रजां॑ न॑यस्व च ।
नि॑स्तुवान॑स्य पातय प॑रम॑क्ष्युता॑वरम् ।।३।।
1.8.4
य॑त्रैषामग्ने ज॑निमानि वे॑त्थ गु॑हा सता॑मत्त्रि॑णां जातवेदः ।
तां॑स्त्वं॑ ब्र॑ह्मणा वावृधानो॑जह्ये॒षां शतत॑र्हमग्ने ॥४॥
1.9.1
अस्मि॑न्व॑सु व॑सवो धारयन्त्वि॑न्द्रः पूषा॑व॑रुणो मित्रो॑अग्निः॑ ।
इम॑मादित्या॑उत॑वि॑श्वे च देवा॑उ॑त्तरस्मिन्ज्यो॑तिषि धारयन्तु ॥१॥
1.9.2
अस्य॑देवाः प्रदि॑शि ज्यो॑तिरस्तु सू॑र्यो अग्नि॑रुत॑वा हि॑रण्यम् ।
सप॑त्ना अस्म॑द॑धरे भवन्तूत्तमं॑ ना॑कम॑धि रोहयेम॑म् ।।२।।
1.9.3
ये॑ने॑न्द्राय सम॑भरः प॑यांस्युत्तमे॑न ब्र॑ह्मणा जातवेदः ।
ते॑न त्व॑मग्न इह॑वर्धयेमं॑ सजाता॑नां श्रइ॑ष्ठ्य आ॑धेह्येनम् ।।३।।
1.9.4
अइ॑षां यज्ञ॑मुत॑व॑र्चो ददे ऽहं॑ राय॑स्पो॑षमुत॑चित्ता॑न्यग्ने ।
सप॑त्ना अस्म॑द॑धरे भवन्तूत्तमं॑ ना॑कम॑धि रोहयेम॑म् ।।४।।
1.10.1
अयं॑ देवा॑नाम॑सुरो वि॑राजति व॑शा हि॑सत्या॑व॑रुणस्य रा॑ज्ञः ।
त॑तस्प॑रि ब्र॑ह्मणा शा॑शदान उग्र॑स्य मन्यो॑रु॑दिमं॑ नयामि ॥१॥
1.10.2
न॑मस्ते रजन्वरुणास्तु मन्य॑वे वि॑श्वं ह्यु॒ग्र निचिके॑षि द्रुग्ध॑म् ।
सह॑स्रमन्या॑न्प्र॑सुवामि साकं॑ शतं॑ जीवाति शर॑दस्त॑वाय॑म् ।।२।।
1.10.3
य॑दुव॑क्था॑नृतम्जिह्व॑या वृजिनं॑ बहु॑ ।
रा॑ज्ञस्त्वा सत्य॑धर्मणो मुञ्चा॑मि व॑रुणादह॑म् ।।३।।
1.10.4
मुञ्चा॑मि त्वा वैश्वानरा॑दर्णवा॑न्महत॑स्प॑रि ।
सजाता॑नुग्रेहा॑वद ब्र॑ह्म चा॑प चिकीहि नः ॥४॥
1.11.1
व॑षट्ते पूषन्नस्मि॑न्त्सू॑तावर्यमा॑हो॑ता कृणोतु वेधाः॑ ।
सि॑स्रतां ना॑र्यृत॑प्रजाता वि॑प॑र्वाणि जिहतां सूतवा॑उ ॥१॥
1.11.2
च॑तस्रो दिवः॑ प्रदि॑शश्च॑तस्रो भू॑म्या उत॑ ।
देवा॑ग॑र्भं स॑मैरयन्तं॑ व्यू॒र्णुवन्तु सू॑तवे ॥२॥
1.11.3
सूषा॑व्यूर्णोतु वि॑यो॑निं हापयामसि ।
श्रथ॑या सूषणे त्व॑म॑व त्वं॑ बिष्कले सृज ॥३॥
1.11.4
ने॑व मांसे॑न॑पी॑वसि ने॑व मज्ज॑स्वा॑हतम् ।
अ॑वैतु पॄश्नि शे॑वलं सु॑ने जरा॑य्व॑त्तवे॑ऽव जरा॑यु पद्यताम् ।।४।।
1.11.5
वि॑ते भिनद्मि मे॑हनं वि॑यो॑निं वि॑गवी॑निके ।
वि॑मात॑रं च पुत्रं॑ च वि॑कुमारं॑ जरा॑युणा॑व जरा॑यु पद्यताम् ।।५।।
1.11.6
य॑था वा॑तो य॑था म॑नो य॑था प॑तन्ति पक्षि॑णः ।
एवा॑त्वं॑ दशमास्य साकं॑ जरा॑युणा पता॑व जरा॑यु पद्यताम् ।।६।।
1.12.1
जरायुजः॑ प्रथम॑उस्रि॑यो वॄषा वाताभ्रजा॑स्तन॑यन्नेति वृष्ट्या॑ ।
स॑नो मृडाति तन्व॒ऋजुगो॑रुज॑न्य॑ए॑कमो॑जस्त्रेधा॑विचक्रमे॑ ।।१।।
1.12.2
अ॑ङ्गेअङ्गे शोचि॑षा शिश्रियाणं॑ नमस्य॑न्तस्त्वा हवि॑षा विधेम ।
अङ्का॑न्त्समङ्का॑न्हवि॑षा विधेम यो॑अ॑ग्रभीत्प॑र्वास्या ग्र॑भीता ॥२॥
1.12.3
मुञ्च॑शीर्षक्त्या॑उत॑कास॑एनं प॑रुष्परुराविवे॑शा यो॑अस्य ।
यो॑अभ्रजा॑वातजा॑य॑श्च शु॑ष्मो व॑नस्प॑तीन्त्सचतां प॑र्वतांश्च ॥३॥
1.12.4
शं॑ मे प॑रस्मै गा॑त्राय श॑मस्त्व॑वराय मे ।
शं॑ मे चतु॑र्भ्यो अ॑ङ्गेभ्यः श॑मस्तु तन्वे॒ ३म॑म ॥४॥
1.13.1
न॑मस्ते अस्तु विद्यु॑ते न॑मस्ते स्तनयित्न॑वे ।
न॑मस्ते अस्त्व॑श्मने ये॑ना दूडा॑शे अ॑स्यसि ॥१॥
1.13.2
न॑मस्ते प्रवतो नपाद्य॑तस्त॑पः समू॑हसि ।
मृड॑या नस्तनू॑भ्यो म॑यस्तोके॑भ्यस्कृधि ॥२॥
1.13.3
प्र॑वतो नपान्न॑म एवा॑स्तु तु॑भ्यं न॑मस्ते हेत॑ये त॑पुषे च कृण्मः ।
विद्म॑ते धा॑म परमं॑ गु॑हा य॑त्समुद्रे॑अन्त॑र्नि॑हितासि ना॑भिः ॥३॥
1.13.4
यां॑ त्वा देवा॑अ॑सृजन्त वि॑श्व इ॑षुं कृण्वाना॑अ॑सनाय धृष्णु॑म् ।
सा॑नो मृड विद॑थे गृणाना॑त॑स्यै ते न॑मो अस्तु देवि ॥४॥
1.14.1
भ॑गमस्या व॑र्च आ॑दिष्य॑धि वृक्षा॑दिव स्र॑जम् ।
महा॑बुध्न इव प॑र्वतो ज्यो॑क्पितॄष्वास्ताम् ।।१।।
1.14.2
एषा॑ते राजन्कन्या॒वधू॑र्नि॑धूयताम्यम ।
सा॑मातु॑र्बध्यतां गृहे॑ऽथो भ्रा॑तुर॑थो पितुः॑ ॥२॥
1.14.3
एषा॑ते कुलपा॑राजन्ता॑मु ते प॑रि दद्मसि ।
ज्यो॑क्पितॄष्वासाता आ॑शीर्ष्णः॑ शमो॑प्यात् ।।३।।
1.14.4
अ॑सितस्य ते ब्र॑ह्मणा कश्य॑पस्य ग॑यस्य च ।
अन्तःकोश॑मिव जाम॑यो॑ऽपि नह्यामि ते भ॑गम् ।।४।।
1.15.1
सं॑ सं॑ स्रवन्तु सि॑न्धवः सं॑ वा॑ताः सं॑ पतत्रि॑णः ।
इमं॑ यज्ञं॑ प्रदि॑वो मे जुषन्तां संस्राव्ये॒ण हवि॑षा जुहोमि ॥१॥
1.15.2
इहइ॑व॑ह॑वमा॑यात म इह॑संस्रावणा उते॑मं॑ वर्धयता गिरः ।
इहइ॑तु स॑र्वो यः॑ पशु॑रस्मि॑न्तिष्ठतु या॑रयिः॑ ॥२॥
1.15.3
ये॑नदी॑नां संस्र॑वन्त्यु॑त्सासः स॑दम॑क्षिताः ।
ते॑भिर्मे स॑र्वैः संस्रावइ॑र्ध॑नं सं॑ स्रावयामसि ॥३॥
1.15.4
ये॑सर्पि॑षः संस्र॑वन्ति क्षीर॑स्य चोदक॑स्य च ।
ते॑भिर्मे स॑र्वैः संस्रावइ॑र्ध॑नं सं॑ स्रावयामसि ॥४॥
1.16.1
ये॑ऽमावास्या॒ ३ं रा॑त्रिमुद॑स्थुर्व्राज॑मत्त्रि॑णः ।
अग्नि॑स्तुरी॑यो यातुहा॑सो॑अस्म॑भ्यम॑धि ब्रवत् ।।१।।
1.16.2
सी॑साया॑ध्याह व॑रुणः सी॑सायाग्नि॑रु॑पावति ।
सी॑सं म इ॑न्द्रः प्रा॑यछत्त॑दङ्ग॑यातुचा॑तनम् ।।२।।
1.16.3
इदं॑ वि॑ष्कन्धं सहत इदं॑ बाधते अत्त्रि॑णः ।
अने॑न वि॑श्वा ससहे या॑जाता॑नि पिशाच्याः॑ ॥३॥
1.16.4
य॑दि नो गां॑ हं॑सि य॑द्य॑श्वं य॑दि पू॑रुषम् ।
तं॑ त्वा सी॑सेन विध्यामो य॑था नो॑ऽसो अ॑वीरहा ॥४॥
1.17.1
अमू॑र्या॑य॑न्ति योषि॑तो हिरा॑लो॑हितवाससः ।
अभ्रा॑तर इव जाम॑यस्ति॑ष्ठन्तु हत॑वर्चसः ॥१॥
1.17.2
ति॑ष्ठावरे ति॑ष्ठ पर उत॑त्वं॑ तिष्ठ मध्यमे ।
कनिष्ठिका॑च ति॑ष्ठति तिष्ठादि॑द्धम॑निर्मही॑ ।।२।।
1.17.3
शत॑स्य धम॑नीनां सह॑स्रस्य हिरा॑णाम् ।
अ॑स्थुरि॑न्मध्यमा॑इमाः॑ साक॑म॑न्ता अरंसत ॥३॥
1.17.4
प॑रि वः सि॑कतावती धनू॑र्बृहत्य॒क्रमीत् ।
ति॑ष्ठतेल॑यता सु॑कम् ।।४।।
1.18.1
नि॑र्लक्ष्म्यं॒ ललाम्य॒ १ं नि॑र॑रातिं सुवामसि ।
अ॑थ या॑भद्रा॑ता॑नि नः प्रजा॑या अ॑रातिं नयामसि ॥१॥
1.18.2
नि॑र॑रणिं सविता॑साविषक्पदो॑र्नि॑र्ह॑स्तयोर्व॑रुणो मित्रो॑अर्यमा॑ ।
नि॑रस्म॑भ्यम॑नुमती र॑राणा प्रे॑मां॑ देवा॑असाविषुः सउ॑भगाय ॥२॥
1.18.3
य॑त्त आत्म॑नि तन्वां॒ घोर॑म॑स्ति य॑द्वा के॑शेषु प्रतिच॑क्षणे वा ।
स॑र्वं त॑द्वाचा॑प हन्मो वयं॑ देव॑स्त्वा सविता॑सूदयतु ॥३॥
1.18.4
रि॑श्यपदीं वॄषदतीं गोषेधां॑ विधमा॑मुत॑ ।
विलीढ्यं॒ ललाम्य॒ १ं ता॑अस्म॑न्नाशयामसि ॥४॥
1.19.1
मा॑नो विदन्विव्याधि॑नो मो॑अभिव्याधि॑नो विदन् ।
आरा॑च्छरव्या॒अस्म॑द्वि॑षूचीरिन्द्र पातय ॥१॥
1.19.2
वि॑ष्वञ्चो अस्म॑च्छ॑रवः पतन्तु ये॑अस्ता॑ये॑चास्याः॒ ।
दैवीर्मनुष्येसवो म॑मामित्रान्वि॑विध्यत ॥२॥
1.19.3
यो॑नः स्वो॑यो॑अ॑रणः सजात॑उत॑नि॑ष्ट्यो यो॑अस्मां॑ अभिदा॑सति ।
रुद्रः॑ शरव्य॒यैता॑न्म॑मामि॑त्रान्वि॑विध्यतु ॥३॥
1.19.4
यः॑ सप॑त्नो यो॑ऽसपत्नो य॑श्च द्विष॑न्छ॑पाति नः ।
देवा॑स्तं॑ स॑र्वे धूर्वन्तु ब्र॑ह्म व॑र्म म॑मा॑न्तरम् ।।४।।
1.20.1
अ॑दारसृद्भवतु देव सोमास्मि॑न्यज्ञे॑मरुतो मृड॑ता नः ।
मा॑नो विददभिभा॑मो॑अ॑शस्तिर्मा॑नो विदद्वृजिना॑द्वे॑ष्या या॑ ।।१।।
1.20.2
यो॑अद्य॑से॑न्यो वधो॑ऽघायू॑नामुदी॑रते ।
युवं॑ तं॑ मित्रावरुणावस्म॑द्यावयतं प॑रि ॥२॥
1.20.3
इत॑श्च य॑दमु॑तश्च य॑द्वधं॑ वरुण यावय ।
वि॑मह॑च्छ॑र्म यछ व॑रीयो यावया वध॑म् ।।३।।
1.20.4
शास॑इत्था॑महां॑ अस्यमित्रसाहो॑अस्तृतः॑ ।
न॑य॑स्य हन्य॑ते स॑खा न॑जीय॑ते कदा॑चन॑ ।।४।।
1.21.1
स्वस्तिदा॑विशां॑ प॑तिर्वृत्रहा॑विमृधो॑वशी॑ ।
वॄषे॑न्द्रः पुर॑एतु नः॑ सोमपा॑अभयंकरः॑ ॥१॥
1.21.2
वि॑न इ॑न्द्र मॄधो जहि नीचा॑यछ पृतन्यतः॑ ।
अधमं॑ गमया त॑मो यो॑अस्मां॑ अभिदा॑सति ॥२॥
1.21.3
वि॑र॑क्षो वि॑मॄधो जहि वि॑वृत्र॑स्य ह॑नू रुज ।
वि॑मन्यु॑मिन्द्र वृत्रहन्नमि॑त्रस्याभिदा॑सतः ॥३॥
1.21.4
अ॑पेन्द्र द्विषतो॑म॑नो ऽप जि॑ज्यासतो वध॑म् ।
वि॑मह॑च्छ॑र्म यछ व॑रीयो यावया वध॑म् ।।४।।
1.22.1
अ॑नु सू॑र्यमु॑दयतां हृद्द्योतो॑हरिमा॑च ते ।
गो॑रो॑हितस्य व॑र्णेन ते॑न त्वा प॑रि दध्मसि ॥१॥
1.22.2
प॑रि त्वा रो॑हितैर्व॑र्णैर्दीर्घायुत्वा॑य दध्मसि ।
य॑थाय॑मरपा॑अ॑सद॑थो अ॑हरितो भु॑वत् ।।२।।
1.22.3
या॑रो॑हिणीर्देवत्या॒ ३गा॑वो या॑उत॑रो॑हिणीः ।
रूपं॑रूपं व॑योवयस्ता॑भिष्ट्वा प॑रि दध्मसि ॥३॥
1.22.4
शु॑केषु ते हरिमा॑णं रोपणा॑कासु दध्मसि ।
अ॑थो हा॑रिद्रवेषु ते हरिमा॑णं नि॑दध्मसि ॥४॥
1.23.1
नक्तंजाता॑सि ओषधे रा॑मे कॄष्णे अ॑सिक्नि च ।
इदं॑ रजनि रजय किला॑सं पलितं॑ च य॑त् ।।१।।
1.23.2
किला॑सं च पलितं॑ च नि॑रितो॑नाशया पॄषत् ।
आ॑त्वा स्वो॑विशतां व॑र्णः प॑रा शुक्ला॑नि पातय ॥२॥
1.23.3
अ॑सितं ते प्रल॑यनमास्था॑नम॑सितं त॑व ।
अ॑सिक्नी अस्योषधे नि॑रितो॑नाशया पॄषत् ।।३।।
1.23.4
अस्थिज॑स्य किला॑सस्य तनूज॑स्य च य॑त्त्वचि॑ ।
दू॑ष्या कृत॑स्य ब्र॑ह्मणा ल॑क्ष्म श्वेत॑मनीनशम् ।।४।।
1.24.1
सुपर्णो॑जातः॑ प्रथम॑स्त॑स्य त्वं॑ पित्त॑मासिथ ।
त॑दासुरी॑युधा॑जिता॑रूपं॑ चक्रे व॑नस्प॑तीन् ।।१।।
1.24.2
आसुरी॑चक्रे प्रथमे॑दं॑ किलासभेषज॑मिदं॑ किलासना॑शनम् ।
अ॑नीनशत्किला॑सं स॑रूपामकरत्त्व॑चम् ।।२।।
1.24.3
स॑रूपा ना॑म ते माता॑स॑रूपो ना॑म ते पिता॑ ।
सरूपकॄत्त्व॑मोषधे सा॑स॑रूपमिदं॑ कृधि ॥३॥
1.24.4
श्यामा॑सरूपंक॑रणी पृथिव्या॑अ॑ध्यु॑द्भृता ।
इद॑मू षु प्र॑साधय पु॑ना रूपा॑णि कल्पय ॥४॥
1.25.1
य॑दग्नि॑रा॑पो अ॑दहत्प्रवि॑श्य य॑त्रा॑कृण्वन्धर्मधॄतो न॑मांसि ।
त॑त्र त आहुः परमं॑ जनि॑त्रं स॑नः संविद्वा॑न्प॑रि वृङ्ग्धि तक्मन् ।।१।।
1.25.2
य॑द्यर्चि॑र्य॑दि वा॑सि शोचिः॑ शकल्येषि॑य॑दि वा ते जनि॑त्रम् ।
ह्रू॑डुर्ना॑मासि हरितस्य देव स॑नः संविद्वा॑न्प॑रि वृङ्ग्धि तक्मन् ।।२।।
1.25.3
य॑दि शोको॑य॑दि वाभिशोको॑य॑दि वा रा॑ज्ञो व॑रुणस्या॑सि पुत्रः॑ ।
ह्रू॑डुर्ना॑मासि हरितस्य देव स॑नः संविद्वा॑न्प॑रि वृङ्ग्धि तक्मन् ।।३।।
1.25.4
न॑मः शीता॑य तक्म॑ने न॑मो रूरा॑य शोचि॑षे कृणोमि ।
यो॑अन्येद्यु॑रुभयद्यु॑रभ्ये॑ति तॄतीयकाय न॑मो अस्तु तक्म॑ने ॥४॥
1.26.1
आरे॒ ३ऽसा॒वस्म॑दस्तु हेति॑र्देवासो असत् ।
आरे॑अ॑श्मा य॑म॑स्यथ ॥१॥
1.26.2
स॑खासा॑वस्म॑भ्यमस्तु रातिः॑ स॑खे॑न्द्रो भ॑गः ।
सविता॑चित्र॑राधाः ॥२॥
1.26.3
यूय॑म्नः प्रवतो नपान्म॑रुतः सू॑र्यत्वचसः ।
श॑र्म यछथ सप्र॑थाः ॥३॥
1.26.4
सुषूद॑त मृड॑त मृड॑या नस्तनू॑भ्यो ।
म॑यस्तोके॑भ्यस्कृधि॑ ।।४।।
1.27.1
अमूः॑ पारे॑पृदाक्व॒स्त्रिषप्ता॑नि॑र्जरायवः ।
ता॑साम्जरा॑युभिर्वय॑मक्ष्या॒व॑पि व्ययामस्यघायोः॑ परिपन्थि॑नः ॥१॥
1.27.2
वि॑षूच्येतु कृन्तती॑पि॑नाकमिव बि॑भ्रती ।
वि॑ष्वक्पुनर्भु॑वा म॑नो॑ऽसमृद्धा अघाय॑वः ॥२॥
1.27.3
न॑बह॑वः स॑मशकन्ना॑र्भका॑अभि॑दाधृषुः ।
वेणो॑र॑द्गा इवाभि॑तो॑ऽसमृद्धा अघाय॑वः ॥३॥
1.27.4
प्रे॑तं पादौ प्र॑स्फुरतं व॑हतं पृणतो॑गृहा॑न् ।
इन्द्रान्ये॒तु प्रथमा॑जीता॑मुषिता पुरः॑ ॥४॥
1.28.1
उ॑प प्रा॑गाद्देवो॑अग्नी॑रक्षोहा॑मीवचा॑तनः ।
द॑हन्न॑प द्वयावि॑नो यातुधा॑नान्किमीदि॑नः ॥१॥
1.28.2
प्र॑ति दह यातुधा॑नान्प्र॑ति देव किमीदि॑नः ।
प्रती॑चीः कृष्णवर्तने सं॑ दह यातुधान्यः॒ ॥२॥
1.28.3
या॑शशा॑प श॑पनेन या॑घं॑ मू॑रमादधे॑ ।
या॑र॑सस्य ह॑रणाय जात॑मारेभे॑तोक॑मत्तु सा॑ ।।३।।
1.28.4
पुत्र॑मत्तु यातुधानीः॑ स्व॑सारमुत॑नप्त्य॒म् ।
अ॑धा मिथो॑विकेश्यो॒ ३वि॑घ्नतां यातुधान्यो॒ ३वि॑तृह्यन्तामराय्यः॒ ॥४॥
1.29.1
अभीवर्ते॑न मणि॑ना ये॑ने॑न्द्रो अभिववृधे॑ ।
ते॑नास्मा॑न्ब्रह्मणस्पते ऽभि॑राष्ट्रा॑य वर्धय ॥१॥
1.29.2
अभिवॄत्य सप॑त्नानभि॑या॑नो अ॑रातयः ।
अभि॑पृतन्य॑न्तं तिष्ठाभि॑यो॑नो दुरस्य॑ति ॥२॥
1.29.3
अभि॑त्वा देवः॑ सविता॑भि॑षो॑मो अवीवृधत् ।
अभि॑त्वा वि॑श्वा भूता॑न्यभीवर्तो॑य॑था॑ससि ॥३॥
1.29.4
अभीवर्तो॑अभिभवः॑ सपत्नक्ष॑यणो मणिः॑ ।
राष्ट्रा॑य म॑ह्यं बध्यतां सप॑त्नेभ्यः पराभु॑वे ॥४॥
1.29.5
उ॑दसउ॑सू॑र्यो अगादु॑दिदं॑ मामकं॑ व॑चः ।
य॑थाहं॑ शत्रुहो॑ऽसान्यसपत्नः॑ सपत्नहा॑ ।।५।।
1.29.6
सपत्नक्ष॑यणो वॄषाभि॑रष्ट्रो विषासहिः॑ ।
य॑थाह॑मेषां॑ वीरा॑णां विरा॑जानि ज॑नस्य च ॥६॥
1.30.1
वि॑श्वे देवा व॑सवो र॑क्षतेम॑मुता॑दित्या॑जागृत॑यूय॑मस्मि॑न् ।
मे॑मं॑ स॑नाभिरुत॑वा॑न्य॑नाभिर्मे॑मं॑ प्रा॑पत्पउ॑रुषेयो वधो॑यः॑ ॥१॥
1.30.2
ये॑वो देवाः पित॑रो ये॑च पुत्राः॑ स॑चेतसो मे शृणुतेद॑मुक्त॑म् ।
स॑र्वेभ्यो वः प॑रि ददाम्येतं॑ स्वस्त्ये॒नं जर॑से वहाथ ॥२॥
1.30.3
ये॑देवा दिवि॑ष्ठ॑ये॑पृथिव्यां॑ ये॑अन्त॑रिक्ष ओ॑षधीषु पशु॑ष्वप्स्व॒ १न्तः॑ ।
ते॑कृणुत जर॑समा॑युरस्मइ॑शत॑मन्या॑न्प॑रि वृणक्तु मृत्यू॑न् ।।३।।
1.30.4
ये॑षां प्रयाजा॑उत॑वानुयाजा॑हुत॑भागा अहुता॑दश्च देवाः॑ ।
ये॑षां वः प॑ञ्च प्रदि॑शो वि॑भक्तास्ता॑न्वो अस्मइ॑सत्रस॑दः कृणोमि ॥४॥
1.31.1
आ॑शानामाशापाले॑भ्यश्चतु॑र्भ्यो अमॄतेभ्यः ।
इदं॑ भूत॑स्या॑ध्यक्षेभ्यो विधे॑म हवि॑षा वय॑म् ।।१।।
1.31.2
य॑आ॑शानामाशापाला॑श्चत्वा॑र स्थ॑न देवाः ।
ते॑नो नि॑रृत्याः पा॑शेभ्यो मुञ्च॑तां॑हसोअंहसः ॥२॥
1.31.3
अ॑स्रामस्त्वा हवि॑षा यजाम्य॑श्लोणस्त्वा घृते॑न जुहोमि ।
य॑आ॑शानामाशापाल॑स्तुरी॑यो देवः॑ स॑नः सुभूत॑मेह॑वक्षत् ।।३।।
1.31.4
स्वस्ति॑मात्र॑उत॑पित्रे॑नो अस्तु स्वस्ति॑गो॑भ्यो ज॑गते पु॑रुषेभ्यः ।
वि॑श्वम्सुभूत॑म्सुविद॑त्रं नो अस्तु ज्यो॑गेव॑दृशेम सू॑र्यम् ।।४।।
1.32.1
इदं॑ जना॑सो विद॑थ मह॑द्ब्र॑ह्म वदिष्यति ।
न॑त॑त्पृथिव्यां॑ नो दिवि॑ये॑न प्राण॑न्ति वीरु॑धः ॥१॥
1.32.2
अन्त॑रिक्ष आसां स्था॑म श्रान्तस॑दामिव ।
आस्था॑नमस्य॑भूत॑स्य विदु॑ष्ट॑द्वेध॑सो न॑वा ॥२॥
1.32.3
य॑द्रो॑दसी रे॑जमाने भू॑मिश्च निर॑तक्षतम् ।
आर्द्रं॑ त॑दद्य॑सर्वदा॑समुद्र॑स्येव श्रोत्याः॑ ॥३॥
1.32.4
वि॑श्वमन्या॑मभीवा॑र त॑दन्य॑स्याम॑धि श्रित॑म् ।
दिवे॑च विश्व॑वेदसे पृथिव्यइ॑चाकरं न॑मः ॥४॥
1.33.1
हि॑रण्यवर्णाः शु॑चयः पावका॑या॑सु जातः॑ सविता॑या॑स्वग्निः॑ ।
या॑अग्निं॑ ग॑र्भं दधिरे॑सुव॑र्णास्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥१॥
1.33.2
या॑सां रा॑जा व॑रुणो या॑ति म॑ध्ये सत्यानृते॑अवप॑श्यन्ज॑नानाम् ।
या॑अग्निं॑ ग॑र्भं दधिरे॑सुव॑र्णास्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥२॥
1.33.3
या॑सां देवा॑दिवि॑कृण्व॑न्ति भक्षं॑ या॑अन्त॑रिक्षे बहुधा॑भवन्ति ।
या॑अग्निं॑ ग॑र्भं दधिरे॑सुव॑र्णास्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥३॥
1.33.4
शिवे॑न मा च॑क्षुषा पश्यतापः शिव॑या तन्वो॑प स्पृशत त्व॑चं मे ।
घृतश्चु॑तः शु॑चयो याः॑ पावका॑स्ता॑न आ॑पः शं॑ स्योना॑भवन्तु ॥४॥
1.34.1
इयं॑ वीरु॑न्म॑धुजाता म॑धुना त्वा खनामसि ।
म॑धोर॑धि प्र॑जातासि सा॑नो म॑धुमतस्कृधि ॥१॥
1.34.2
जिह्वा॑या अ॑ग्रे म॑धु मे जिह्वामूले॑मधू॑लकम् ।
म॑मे॑द॑ह क्र॑ताव॑सो म॑म चित्त॑मुपा॑यसि ॥२॥
1.34.3
म॑धुमन्मे निक्र॑मणं म॑धुमन्मे परा॑यणम् ।
वाचा॑वदामि म॑धुमद्भूया॑सं म॑धुसंदृशः ॥३॥
1.34.4
म॑धोरस्मि म॑धुतरो मदु॑घान्म॑धुमत्तरः ।
मा॑मि॑त्कि॑ल त्वं॑ व॑नाः शा॑खां म॑धुमतीमिव ॥४॥
1.34.5
प॑रि त्वा परितत्नु॑नेक्षु॑णागाम॑विद्विषे ।
य॑था मां॑ कमि॑न्य॑सो य॑था म॑न्ना॑पगा अ॑सः ॥५॥
1.35.1
य॑दा॑बध्नन्दाक्षायणा॑हि॑रण्यं शता॑नीकाय सुमनस्य॑मानाः ।
त॑त्ते बद्नाम्या॑युषे व॑र्चसे ब॑लाय दीर्घायुत्वा॑य शत॑शारदाय ॥१॥
1.35.2
नइ॑नं र॑क्षांसि न॑पिशाचाः॑ सहन्ते देवा॑नामो॑जः प्रथमज॑म्ह्ये॒त॑त् ।
यो॑बि॑भर्ति दाक्षायणं॑ हि॑रण्यं स॑जीवे॑षु कृणुते दीर्घ॑मा॑युः ॥२॥
1.35.3
अपां॑ ते॑जो ज्यो॑तिरो॑जो ब॑लं च व॑नस्प॑तीनामुत॑वीर्या॒णि ।
इ॑न्द्र इवेन्द्रिया॑ण्य॑धि धारयामो अस्मि॑न्त॑द्द॑क्षमाणो बिभरद्धि॑रण्यम् ।।३।।
1.35.4
स॑मानां मासा॑मृतु॑भिष्ट्वा वयं॑ संवत्सर॑स्य प॑यसा पिपर्मि ।
इन्द्राग्नी॑वि॑श्वे देवा॑स्ते॑ऽनु मन्यन्ताम॑हृणीयमानाः ॥४॥
2
2.1.1
वेन॑स्त॑त्पश्यत्परमं॑ गु॑हा य॑द्य॑त्र वि॑श्वं भ॑वत्ये॑करूपम् ।
इदं॑ पॄश्निरदुहज्जा॑यमानाः स्वर्वि॑दो अभ्य॒नूषत व्राः॑ ॥१॥
2.1.2
प्र॑त॑द्वोचेदमॄतस्य विद्वा॑न्गन्धर्वो॑धा॑म परमं॑ गु॑हा य॑त् ।
त्री॑णि पदा॑नि नि॑हिता गु॑हास्य य॑स्ता॑नि वे॑द स॑पितु॑ष्पिता॑सत् ।।२।।
2.1.3
स॑नः पिता॑जनिता॑स॑उत॑ब॑न्धुर्धा॑मानि वेद भु॑वनानि वि॑श्वा ।
यो॑देवा॑नां नामध॑ए॑क एव॑तं॑ संप्रश्नं॑ भु॑वना यन्ति स॑र्वा ॥३॥
2.1.4
प॑रि द्या॑वापृथिवी॑सद्य॑आयमु॑पातिष्ठे प्रथमजा॑मृत॑स्य ।
वा॑चमिव वक्त॑रि भुवनेष्ठा॑धास्यु॑रेष॑नन्वे॒ ३षो॑अग्निः॑ ॥४॥
2.1.5
प॑रि वि॑श्वा भु॑वनान्यायमृत॑स्य त॑न्तुं वि॑ततं दृशे॑क॑म् ।
य॑त्र देवा॑अमॄतमानशानाः॑ समाने॑यो॑नाव॑ध्यइ॑रयन्त ॥५॥
2.2.1
दिव्यो॑गन्धर्वो॑भु॑वनस्य य॑स्प॑तिरे॑क एव॑नमस्यो॒विक्ष्वी॑ड्यः ।
तं॑ त्वा यौमि ब्र॑ह्मणा दिव्य देव न॑मस्ते अस्तु दिवि॑ते सध॑स्थम् ।।१।।
2.2.2
दिवि॑स्पृष्टो॑यजतः॑ सू॑र्यत्वगवयाता॑ह॑रसो दइ॑व्यस्य ।
मृडा॑त्गन्धर्वो॑भु॑वनस्य य॑स्प॑तिरे॑क एव॑नमस्यः॒ सुशे॑वाः ॥२॥
2.2.3
अनवद्या॑भिः स॑मु जग्म आभिरप्सरा॑स्व॑पि गन्धर्व॑आसीत् ।
समुद्र॑आसां स॑दनं म आहुर्य॑तः सद्य॑आ॑च प॑रा च य॑न्ति ॥३॥
2.2.4
अ॑भ्रिये दि॑द्युन्न॑क्षत्रिये या॑विश्वा॑वसुं गन्धर्वं॑ स॑चध्वे ।
ता॑भ्यो वो देवीर्न॑म इ॑त्कृणोमि ॥४॥
2.2.5
याः॑ क्लन्दा॑स्त॑मिषीचयो ऽक्ष॑कामा मनोमु॑हः ।
ता॑भ्यो गन्धर्व॑भ्यो ऽप्सरा॑भ्यो ऽकरम्न॑मः ॥५॥
2.3.1
अदो॑य॑दवधा॑वत्यवत्क॑म॑धि प॑र्वतात् ।
त॑त्ते कृणोमि भेषजं॑ सु॑भेषजं य॑था॑ससि ॥१॥
2.3.2
आ॑दङ्गा॑कुवि॑दङ्गा॑शतं॑ या॑भेषजा॑नि ते ।
ते॑षामसि त्व॑मुत्तम॑मनास्राव॑म॑रोगणम् ।।२।।
2.3.3
नीचइः॑ खनन्त्य॑सुरा अरुस्रा॑णमिदं॑ मह॑त् ।
त॑दास्राव॑स्य भेषजं॑ त॑दु रो॑गमनीनशत् ।।३।।
2.3.4
उपजी॑का उ॑द्भरन्ति समुद्रा॑द॑धि भेषज॑म् ।
त॑दास्राव॑स्य भेषजं॑ त॑दु रो॑गमशीशमत् ।।४।।
2.3.5
अरुस्रा॑णमिदं॑ मह॑त्पृथिव्या॑अ॑ध्यु॑द्भृतम् ।
त॑दास्राव॑स्य भेषजं॑ त॑दु रो॑गमनीनशत् ।।५।।
2.3.6
शं॑ नो भवन्त्वप॑ओ॑षधयः शिवाः॑ ।
इ॑न्द्रस्य व॑ज्रो अ॑प हन्तु रक्ष॑स आरा॑द्वि॑सृष्टा इ॑षवः पतन्तु रक्ष॑साम् ।।६।।
2.4.1
दीर्घायुत्वा॑य बृहतं र॑णाया॑रिष्यन्तो द॑क्षमाणाः स॑दैव॑ ।
मणिं॑ विष्कन्धदू॑षणं जङ्गिडं॑ बिभृमो वय॑म् ।।१।।
2.4.2
जङ्गिडो॑जम्भा॑द्विशरा॑द्वि॑ष्कन्धादभिशो॑चनात् ।
मणिः॑ सह॑स्रवीर्यः प॑रि णः पातु विश्व॑तः ॥२॥
2.4.3
अयं॑ वि॑ष्कन्धं सहते ऽयं॑ बाधते॑अत्त्रि॑णः ।
अयं॑ नो विश्व॑भेषजो जङ्गिडः॑ पात्वं॑हसः ॥३॥
2.4.4
देवइ॑र्दत्ते॑न मणि॑ना जङ्गिडे॑न मयोभु॑वा ।
वि॑ष्कन्धं स॑र्वा र॑क्षांसि व्यायामे॑सहामहे ॥४॥
2.4.5
शण॑श्च मा जङ्गिड॑श्च वि॑ष्कन्धादभि॑रक्षताम् ।
अ॑रण्यादन्य॑आ॑भृतः कृष्या॑अन्यो॑र॑सेभ्यः ॥५॥
2.4.6
कृत्यादू॑षिरयं॑ मणि॑र॑थो अरातिदू॑षिः ।
अ॑थो स॑हस्वान्जङ्गिडः॑ प्र॑ण आ॑युंषि तारिषत् ।।६।।
2.5.1
इ॑न्द्र जुष॑स्व प्र॑वहा॑याहि शूर ह॑रिभ्याम् ।
पि॑बा सुत॑स्य मते॑रिह॑मधो॑श्चकान॑श्चा॑रुर्म॑दाय ॥१॥
2.5.2
इ॑न्द्र जठ॑रं नव्यो॑न॑पृण॑स्व म॑धोर्दिवो॑न॑ ।
अस्य॑सुत॑स्य स्व॒ १र्णो॑प त्वा म॑दाः सुवा॑चो अगुः ॥२॥
2.5.3
इ॑न्द्रस्तुराषा॑ण्मित्रो॑वृत्रं॑ यो॑जघा॑न यती॑र्न॑ ।
बिभे॑द वलं॑ भॄगुर्न॑ससहे श॑त्रून्म॑दे सो॑मस्य ॥३॥
2.5.4
आ॑त्वा विशन्तु सुता॑स इन्द्र पृण॑स्व कुक्षी॑विड्ढि॑शक्र धिये॑ह्या॑नः ।
श्रुधी॑ह॑वं गि॑रो मे जुषस्वे॑न्द्र स्वयु॑ग्भिर्म॑त्स्वेह॑महे॑र॑णाय ॥४॥
2.5.5
इ॑न्द्रस्य नु॑प्र॑वोचं वीर्या॒णि या॑नि चका॑र प्रथमा॑नि वज्री॑ ।
अ॑हन्न॑हिम॑नु अप॑स्ततर्द प्र॑वक्ष॑णा अभिनत्प॑र्वतानाम् ।।५।।
2.5.6
अ॑हन्न॑हिं प॑र्वते शिश्रियाणं॑ त्व॑ष्टास्मै व॑ज्रं स्वर्यं॒ ततक्ष ।
वाश्रा॑इव धेन॑वः स्य॑न्दमाना अ॑ञ्जः समुद्र॑म॑व जग्मुरा॑पः ॥६॥
2.5.7
वृषाय॑माणो अवृणीत सो॑मं त्रि॑कद्रुकेषु अपिबत्सुत॑स्य ।
आ॑सा॑यकं मघ॑वादत्त व॑ज्रम॑हन्नेनं प्रथमजा॑म॑हीनाम् ।।७।।
2.6.1
स॑मास्त्वाग्न ऋत॑वो वर्धयन्तु संवत्सरा॑ॠषयो या॑नि सत्या॑ ।
सं॑ दिव्ये॑न दीदिहि रोचने॑न वि॑श्वा आ॑माहि प्रदि॑शश्च॑तस्रः ॥१॥

No comments:

Post a Comment